Vaststelling bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 155, Baambrugge’

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.6, eerste lid, sub g en artikel 4.6, tweede lid, sub a, onder 2, van de Invoeringswet Omgevingswet bekend dat de gemeenteraad van De Ronde Venen 24 april 2024 het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 155, Baambrugge’ (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BPP063Rijksstr155-va01) heeft vastgesteld.   

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 4 mei 2024 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen: 

  • De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16. 
  • De verbeelding van het authentieke plan is interactief te raadplegen via www.omgevingswet.overheid.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres:  

https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/(documenten//rechter-paneel:document/NL.IMRO.0736.BPP063Rijksstr155-va01/plekinfo) 

  • De verbeelding van het authentieke plan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.0736.BPP063Rijksstr155-va01
  • De authentieke planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl. 

Inhoud bestemmingsplan

 Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van een bedrijfsbestemming in een woonbestemming. Het bestemmingsplan maakt één extra woning ter plaatse van het huidige loonbedrijf en het omzetten van de huidige bedrijfswoning naar een reguliere woning aan de Rijksstraatweg 155 in Baambrugge mogelijk. Hierbij blijft het rijksmonument, de huidige bedrijfswoning, behouden en worden alle bedrijfsopstallen, exclusief de hooiberg, met overbodige verharding verwijderd. De ontwikkeling wordt zorgvuldig ingepast in het landschap. Op het erf worden het erfensemble en de groene visuele buffer behouden. De schaal van de bebouwing sluit aan op de omgeving. 

Beroep bestemmingsplan 

Van 5 mei 2024 tot en met 17 juni 2024 kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld.  
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd. 

Voorlopige voorziening 

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd. 

Inwerkingtreding van het besluit 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.