Verleende omgevingsvergunningen (week 03 – 19 januari 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
De Cleijen 6, Abcoude Het aanbrengen van een dakopbouw Z-2023-1100991 20 december 2023
Daalder 19, 3641LK Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z-2023-112809 11 januari 2024
Raaigras 33, 3648JA Wilnis Het vergroten van een dakkapel aan de achterzijde Z-2023-112500 11 januari 2024

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.