Verleende omgevingsvergunningen (week 04 – 26 januari 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Windmolen 11 te Mijdrecht Aanleggen uitweg 2023-041508 19-01-2024
Windmolen 13 te Mijdrecht Aanleggen uitweg 2023-041719 19-01-2024
Windmolen 15 te Mijdrecht Aanleggen uitweg 2023-042284 19-012024
Winkeldijk 45 te Abcoude Tijdelijk kraan plaatsen 2024-000901 22-01-2024
A.C. Verhoefweg 2, 3641PC Mijdrecht het uitbreiden van een stal Z-2023-109335 15-01-2024

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.