Verleende omgevingsvergunningen (week 06)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Gein-Noord 43 in Abcoude Het bouwen van een machineberging / stro opslag Z-2023-103592 19 januari 2024
Demmerik 104 in Vinkeveen Het bouwen van een nieuwe woning Z-2023-105212 19 januari 2024
Voordijk 41 in Abcoude Het plaatsen van een airco buiten-unit Z-2023-111858 23 januari 2024
C. Pieter van der Leestr 6 in Baambrugge Het vergroten van de dakkapel in het zijdakvlak Z-2023-112203 23 januari 2024
Burgemeester Dedelstraat 38 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z-2023-112194 23 januari 2024

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.