Verleende omgevingsvergunningen (week 13 – 29 maart 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Pieter Joostenlaan 7, 3648XR Wilnis Tijdelijke ruimte voor 2 kleedkamers en sanitaire ruimte Z-2023-113613 15-03-2024
Constructieweg 100, 3641SP Mijdrecht Het bouwen van een bedrijfshal Z-2023-114320 18-03-2024
Kromme Mijdrecht 43 de Hoef Het bouwen van een nieuwbouw vrijstaande woning Z-2023-111470 19-03-2024
Droogmakerij (oneven) 3 t/m 19, 23, 25 en 31 in Wilnis Het realiseren van 12 dakopbouwen Z-2023-114225 20-03-2024


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.