Verleende omgevingsvergunningen (week 19 – 10 mei 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verleend
Muijeveld 35, Vinkeveen realiseren dakopbouw op woning Z2024-000242 29-4-2024
Muijeveld 43, Vinkeveen realiseren dakopbouw op woning Z2024-000245 29-4-2024
't Markvelt 12, Abcoude bouwen dakkapel aan voorzijde woning Z2024-000246 01-05-2024
Kerkstraat 35A, Abcoude wijzigen voorgevel en plaatsen dakkapel aan zijkant Z2024-000248 01-05-2024
Nijverheidsweg 4, Mijdrecht bouwen van 7 bedrijfsunits Z-2023-104710 01-05-2024
Diverse percelen in gemeente De Ronde Venen kappen 61 bomen Z2024-000255 02-05-2024


Belanghebbende die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG  Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van het verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.