Verleende omgevingsvergunningen (week 21 – 24 mei 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Wipmolen 10 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een container 2024-013608 16-05-2024
Fluitekruid 40 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een schatkeet en hoogwerker i.v.m. schilderwerkzaamheden 2024-013921 21-05-2024
Raadhuislaan 15 Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een steiger 2024-014663 22-05-2024

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.