Verleende omgevingsvergunningen (week 22 – 31 mei 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verleend
Ruwelspad 1, Abcoude Plaatsen van verlichting en hekwerk tbv sportveld Z2024-000326 15-05-2024
Zwaan 64, Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z2024-000316 15-05-2024
Vinkenkade 77R 173, Vinkeveen Onderheien van een terras Z2024-000211 22-05-2024


Belanghebbende die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG  Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van het verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.