Verleende omgevingsvergunningen (week 26 – 28 – juni 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Wilnisse Zuwe 4, 3648NL Wilnis Nieuwbouw 6 appartementen Z-2023-102750 13-06-2024
Adelricusstraat 11, 3641DN Mijdrecht Het plaatsen van een dakopbouw en het uitvoeren van duurzame maatregelen Z-2023-113816 17-06-2024
Molenweg 4 in Abcoude Het vervangen en uitbreiden van de garage met een werkruimte Z-2023-113834 19-06-2024


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.