Verleende omgevingsvergunningen (week 27 – 5 – juli 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verleend
Winkeldijk 30B, Abcoude Formaliseren van de bestaande recreatieverblijven Z2024-000313 20-06-2024
Koningsvaren 14, Abcoude Uitbreiden van de entree op de begane grond Z2024-000445 21-06-2024
Henk Oostveenstraat 6, Abcoude Plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning Z2024-000460 21-06-2024
Brandweerplein 3, Abcoude Bouwen van een uitbouw aan de rechterzijgevel van de woning Z2024-000462 26-06-2024


Belanghebbende die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van het verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.