Verleende omgevingsvergunningen (week 32 – 11 augustus)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Molenland 10 in Mijdrecht Het uitbreiden van de stal met robotruimte en separatieruimtes 2023-004837 28-07-2023
Kievitslaan 14 in Vinkeveen Het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde en verhogen van de nok van de woning 2023-100567 02-08-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.