Verleende omgevingsvergunningen (week 33 – 18 augustus 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
De percelen met kadastrale nummers D-557 D-661 en D-665, Waverveen; D-2293, D-2275, D-1868, D-2238, D-1503, D-2278, D-2313, D-2236, D-2260, D-2314, D-2310 en D-2241, Wilnis; E-1136 en E-4861 Vinkeveen Natuurontwikkeling 2023-101306 10-08-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.