Verleende omgevingsvergunningen (week 35 – 01 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Gein-Noord 70, 1391 HX Abcoude Het realiseren van een tijdelijke mantelzorgwoning op plek van bestaande schuur Z-2023-102675 18-08-2023
Brugstraat 9, 1391 GH Abcoude Het vervangen van een houten damwand Z-2023-102583 22-08-2023
Kievitslaan 22, 3645 KL Vinkeveen Het verhogen van de nok, vervangen van de dakkapel en plaatsen van zonnepanelen Z-2023-100204 24-08-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.