Verleende omgevingsvergunningen (week 36 – 08 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Stationsstraat 51A in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht Z-2023-102668 24-08-2023
Burgemeester Haitsmaplein 24A in Mijdrecht Het wijzigen van het gebruik (inrichten ijssalon) Z-2023-102138 18-08-2023
Gein-Zuid 10 in Abcoude Het realiseren van een sleufsilo Z-2023-103613 24-08-2023
Arkenpark De Plashoeve 39, 3645AG Vinkeveen Het realiseren van een berging ten behoeve van de bestaande woonark Z-2023-103227 25-08-2023
Brugstraat 9, 1391GH Abcoude Het vervangen van een houten damwand Z-2023-102583 23-08-2023
Drossaardstraat 2, 3641HT Mijdrecht Het kappen van 1 boom ten behoeve van het plaatsen van een vuilcontainer Z-2023-104036 30-08-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.