Verleende omgevingsvergunningen (week 37 – 15 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Donkereind 11, 3645TC Vinkeveen Het plaatsen van vier dakkapellen en het vergroten van één dakkapel Z-2023-102730 01-09-2023
Baambrugse Zuwe 210A, 3645AM Vinkeveen Het plaatsen van een nieuwe beschoeiing Z-2023-100757 01-09-2023
Donkereind 13 B Vinkeveen Wijzigen dakconstructie en vergroten van een bedrijfsgebouw z-23-004648 06-09-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.