Verleende omgevingsvergunningen (week 45 – 10 november 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Proostdijstraat 54 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsing vuilcontainer open (01-12-2023 t/m 15-01-2024) 2023-035810 24-10-2023
Torenlaan 13 in Abcoude Tijdelijke plaatsing vuilcontainer open en mobiel toilet (01-11-2023 t/m 17-11-2023) 2023-036246 27-10-2023
Winkeldijk 45 in Abcoude Tijdelijke plaatsing autolaadkraan & vrachtwagen (8-1-2023 t/m 11-1-2023) 2023-036359 30-10-2023
Droogmakerij nabij 41 in Wilnis Tijdelijke plaatsing bouwkeet 2023-036579 01-11-2023
Vennicxstraat 38 in Abcoude Tijdelijke plaatsing vuilcontainer open 2023-036598 03-11-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.