Verleende splitsingsvergunning (week 37 – 15 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende splitsingsvergunning op basis van de huisvestingsverordening is verleend:

Verleende splitsingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Hofland 2a, Mijdrecht Verbouwing van woning naar drie appartementen 2023-028969 06-09-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de dag bekendmaking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.