Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 06)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Winkeldijk 15, 1391HL Abcoude Het aanleggen van een waterinfiltratiesysteem voor de Waardassackerpolder Z-2023-112730 29 januari 2024