Wijzigingsplan ‘Donkervlietse Binnenweg 1, Baambrugge’

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 8 juli 2023 het wijzigingsplan ‘Donkervlietse Binnenweg 1, Baambrugge’ (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BPW016DvBweg1-va01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. 

Het wijzigingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

  • De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het wijzigingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
  • De verbeelding van het authentieke plan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het wijzigingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPW016DvBweg1-va01
  • De authentieke planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Toelichting

Het wijzigingsplan ‘Donkervlietse Binnenweg 1, Baambrugge’ wijzigt de vorm van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf. Met het plan verplaatst circa 810 m2 van de oostzijde van het bouwvlak naar de westzijde. De bestaande veestal kan hierdoor aan de westzijde verbreed worden.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. In de notitie vormvrije mer (bijlage 2) is aangegeven dat het aantal koeien gelijk blijft. De Aeriusberekening voor de gebruiksfase (bijlage 4) is aangepast en in samenhang hiermee ook de paragraaf ‘Ecologie’ in de toelichting van het wijzigingsplan. 

Beroep

Van 9 juli 2023 tot en met 21 augustus 2023 kan door belanghebbenden tegen het wijzigingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.