Wijzigingsplan ‘Proostdijerdwarsweg 2,

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 23 maart 2024 het ontwerpwijzigingsplan Proostdijerdwarsweg 2 in Waverveen (met planidentificatienummer “NL.IMRO.0736.BPW020Proostddw2-va01”) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen.

Het wijzigingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

Toelichting

Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming. Het wijzigingsplan maakt één extra woning en het omzetten van de huidige bedrijfswoning naar reguliere woning aan de Proostdijerdwarsweg 2 in Waverveen mogelijk. Hierbij worden alle bedrijfsopstallen en onnodige verhardingen verwijderd. De ontwikkeling wordt zorgvuldig ingepast in het landschap. Op het erf wordt het ensemble versmald en zichtlijnen vanuit de omgeving geborgd.

Beroep

Van 24 maart 2024 tot en met 6 mei 2024 kan door belanghebbenden tegen het wijzigingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het ve