College biedt gemeenteraad Kadernota 2025 aan

Het college van B en W heeft de gemeenteraad de Kadernota voor het jaar 2025 aangeboden. De Kadernota is de voorloper van de begroting en schetst op hoofdlijnen waar de gemeente zich komend jaar op richt. De gemeente heeft de komende jaren financieel minder te besteden. In de Kadernota wordt dan ook een aantal maatregelen voorgesteld om een financieel gezonde gemeente te blijven.

Gemeenten hebben de komende jaren te maken met een flinke financiële uitdaging, de kosten stijgen terwijl de inkomsten vanuit het Rijk dalen. Hoeveel lager de inkomsten vanuit het Rijk zijn is nog niet exact bekend. Volgens de Kadernota 2025 is het onvermijdelijk om keuzes te maken, maar er ook voor te zorgen dat De Ronde Venen een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en verblijven.

Evenwichtige aanpak

,,In de Kadernota 2025 staat duidelijk op een rij voor welke financiële uitdagingen de gemeente staat’’, zegt wethouder Anja Vijselaar (Financiën). ,,Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om uitgaven te verminderen en inkomsten te verhogen. Als college gaan we hier graag over in gesprek met de gemeenteraad. We willen met een evenwichtig pakket maatregelen de dienstverlening en het voorzieningenniveau in stand houden waarbij de gemeentelijke financiën op orde zijn. Daarvoor moeten we een aantal keuzes maken op basis waarvan we de programmabegroting voor 2025 maken.’’
Om te voorkomen dat komende jaren inkomsten en uitgaven uit balans raken, worden in de Kadernota een aantal stappen doorlopen om te komen tot een evenwichtige aanpak. Er is daarbij gekeken naar mogelijkheden om minder uit te geven, andere prioriteiten te stellen, de gemeentelijke spaarpot in te zetten en naar mogelijkheden om inkomsten te verhogen.

Minder uitgaven

Volgens de Kadernota is het mogelijk om binnen bestaande budgetten 1,2 miljoen euro te bezuinigen. Dit bestaat voor een bedrag van 0,7 miljoen euro aan minder uitgaven aan bedrijfsvoering van het gemeentelijk apparaat en voor 0,5 miljoen euro aan verschillende beleidsonderwerpen. Er worden op dit moment nog geen voorstellen gedaan om het voorzieningenniveau aan te passen. Aanpassen van prioriteiten doorkruist eerder gemaakte afspraken en toezeggingen en doet al in gang gezette ontwikkelingen teniet.  Nu al het voorzieningenniveau aanpassen heeft grote maatschappelijke effecten.
Het college heeft ook gekeken naar de mogelijkheid de inkomsten te verhogen door de lokale belastingen, waaronder de onroerende zaakbelasting (OZB), te verhogen. Dit is wat het college betreft alleen bespreekbaar als de begroting niet sluitend kan worden gepresenteerd. Dat risico dient zich nu aan. In de Kadernota worden 2 opties beschreven. In optie 1 stijgen de lokale belastingen met 12 procent. Dit leidt tot 1,5 miljoen euro aan extra inkomsten. Deze stijging zou voor de eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van 4 ton neerkomen op een verhoging van de OZB met 30 euro. Met de extra inkomsten is er zicht op een sluitende begroting voor 2025. Voor de jaren daarna is er echter nog steeds sprake van een begrotingstekort. 
Optie 2 gaat uit van een geleidelijke verhoging van lokale belastingen. Dit leidt uiteindelijk tot 1,5 miljoen euro extra inkomsten in 2028, maar betekent wel dat in de jaren daarvoor soms (tijdelijke) pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden om de begroting sluitend te krijgen.
De keuzes die het college de gemeenteraad nu voorlegt leiden nog niet tot een sluitende begroting voor 2026 en de jaren daarna. Mede omdat er nog veel onduidelijkheid is over de inkomsten van het Rijk, heeft het college daar op dit moment nog geen oplossing voor. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor bij de bespreking van de begroting voor 2025 hier verder van gedachten over te wisselen en heeft op verzoek van de gemeenteraad verschillende scenario’s opgesteld.

Behandeling Kadernota 

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota 2025 in de vergadering van donderdag 4 juli 2024. Onderdeel van de besprekingen zijn de algemene beschouwingen van de fracties in de gemeenteraad. Daarin geven de fracties op hoofdlijnen aan hoe ze tegen het gemeentelijk beleid aankijken. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt de Kadernota 2025 in de commissies van juni besproken. De Kadernota 2025 is te vinden via de gemeentelijke website.