De Ronde Venen presenteert een sluitende begroting

Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag 16 september de programmabegroting 2022 gepresenteerd en aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting sluit. De financiën zijn op orde door het beheersen van de kosten en het goed uitvoeren van bestaand beleid. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 28 oktober.

De programmabegroting geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar en is de laatste die door het huidige college wordt gepresenteerd. In totaal wordt in 2022 98,4 miljoen euro uitgegeven aan samen leven, een duurzame en veilige leefomgeving en een sterke, lokale overheid. Daar staat eenzelfde bedrag aan inkomsten tegenover vanuit het rijk, lokale heffingen, inzet van reserves en overige middelen. ,,De financiën in alle gemeenten in Nederland staan onder druk. Ondanks de grote opgaven voor de komende jaren is het gelukt om een sluitende begroting te presenteren, zonder extra geld aan onze inwoners en ondernemers te vragen”, vertelt wethouder Alberta Schuurs (Financiën). 

Het rijk geeft extra geld voor jeugdzorg

De kosten van het sociaal domein in de begroting blijven fors, maar er zijn ook positieve ontwikkelingen aan de inkomstenzijde. De gemeente ontvangt voor 2022 extra geld vanuit het rijk voor de jeugdzorg. Voor 2023 en verder is extra geld nog onzeker. De gemeente neemt voor de komende jaren 75% van de te verwachten inkomsten op in de begroting.

Woonlasten stijgen niet harder dan inflatie

Een belangrijk onderwerp in de begroting vormen de gemeentelijke woonlasten. Deze worden gevormd door de onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De woonlasten stijgen in 2022 niet harder dan de inflatie van 1,6%. ,,Dit betekent dat de woonlasten in De Ronde Venen bij de laagste 5 van de provincie Utrecht behoren. Daar zijn we trots op”, aldus wethouder Alberta Schuurs. 

Verkiezingen komen eraan

Inwoners van De Ronde Venen kiezen in 2022 een nieuwe gemeenteraad. Aansluitend wordt een nieuw college geïnstalleerd. Dit betekent dat 2022 een bijzonder jaar wordt. Voor de begroting is het van belang dat die continuïteit biedt, maar ook ruimte voor verandering. In de programmabegroting is in 2022 en 2023 250 duizend euro vrijgemaakt voor het nieuwe college om nieuwe keuzes en afwegingen te maken. Dit loopt op naar een bedrag van 450 duizend euro in 2024 en 2025. 

College werkt aan solide basis voor volgende periode

Het huidige college werkt hard om komend half jaar de ambities verder te brengen. Zo wordt een solide basis gelegd voor de volgende bestuursperiode. Er worden stappen gezet in handhaving, duurzaamheid, woningbouw, bruggen en wegen. Zo kunnen inwoners prettig wonen, werken en recreëren in acht dorpen met veel groen en dicht bij de voorzieningen van de grote steden.

Behandeling begroting

De begroting wordt op 13 en 14 oktober besproken in de verschillende raadscommissies. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 28 oktober. Inwoners zijn van harte welkom deze digitaal bij te wonen. RTV Ronde Venen zendt de vergadering live uit. De begroting staat online op www.derondevenen.nl/begroting en in de webapplicatie https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl

pbweek37_21057_De Ronde Venen presenteert sluitende begroting
De begroting 2022 in één oogopslag