Gemeente sluit financieel jaar positief af

De Ronde Venen heeft in 2022 circa 115 miljoen euro uitgegeven. Daarvan ging bijna 40 miljoen euro naar het sociaal domein (Wmo, jeugd, participatie) en er is voor bijna 9 miljoen geïnvesteerd in wegen, fietsvoorzieningen en bruggen. Dat zijn een paar voorbeelden uit de programmarekening 2022 die naar de gemeenteraad is gestuurd. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat. Het college stelt de raad voor het positieve resultaat van 3,1 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve. Uit deze reserve bekostigt de gemeente zaken die later weer noodzakelijk zijn en kan hiermee tegenvallers opvangen. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in zijn raadsvergadering van juni.

De programmarekening geeft een overzicht van de resultaten die in 2022 zijn gerealiseerd en laat zien welke inkomsten de gemeente heeft gehad en welke uitgaven daar tegenover staan. Het positieve resultaat van 3,1 miljoen euro is voor een belangrijk deel het gevolg van meevallers bij verschillende regelingen op het gebied van werk en inkomen, jeugdzorg en de Wmo. Gemeenten hebben bij het Rijk aangedrongen om reële vergoedingen te krijgen voor de taken die ze moeten uitvoeren. Bij het opstellen van de begroting was dat nog onzeker. Bovendien verschilt de jaarrekening van de begroting omdat het Rijk gedurende het jaar meer taken naar de gemeente heeft doorgezet, en er actuele zaken zijn zoals de energiecrisis. Daarnaast zijn niet alle budgetten volledig gebruikt omdat de werkzaamheden nog niet in 2022 zijn afgerond en dus dit jaar nog doorlopen.

Wethouder Anja Vijselaar is tevreden met het beeld dat de programmarekening geeft. ,,De financiën zijn op orde en dat geeft vertrouwen om te kunnen blijven investeren in onze gemeente. Dat blijven we ook doen. Het positieve resultaat is mooi, maar er hoort wel de kanttekening bij dat het een gevolg is van incidentele meevallers. Het is geen structureel bedrag waarmee we rekening kunnen houden. Dat betekent dat we continue kritisch moeten blijven kijken naar onze inkomsten en uitgaven en bijstellen waar dat nodig is.’’  

Overzicht van bereikte resultaten

De verantwoording over 2022 laat zien dat er het afgelopen jaar veel is gebeurd en in gang gezet. In de programmarekening geven de burgemeester en de wethouders een overzicht van de in 2022 bereikte resultaten in hun portefeuilles. Burgemeester Maarten Divendal gaat onder andere in op de gemeenteraadsverkiezingen, de vorming van het nieuwe college en de opvang van Oekraïners in de gemeente. Wethouder Maarten van der Greft  schrijft onder andere over resultaten op het gebied van inwonersparticipatie, afval, groen en sport en wethouder Anja Vijselaar over economie, mobiliteit, de plannen voor Vinkeveen en het verbeteren van wegen. Wethouder Cees van Uden gaat onder andere in op de bereikte resultaten op het gebied van duurzaamheid, huisvesting van scholen, armoede en inclusie. Wethouder Huib Zevenhuizen gaat nader in op resultaten op het gebied van ruimtelijke ordening, verschillende woningbouwplannen en bestemmingsplannen.

De programmarekening 2022 kunt u hier vinden.

pbweek19_23056_programmarekening 2022

De Bovendijk in Wilnis is één van de wegen waarin afgelopen jaar is geïnvesteerd.