Gemeenteraad stelt programmabegroting 2024 vast

De gemeenteraad heeft donderdagavond 2 november, na een uitgebreide discussie over onder andere de financiële positie van de gemeente en de bouw van goedkope huur- en koopwoningen, unaniem de programmabegroting 2024 vastgesteld. De Ronde Venen investeert komend jaar flink in onderhoud van wegen, groen, scholen, bedrijventerreinen, voorzieningen, de realisatie van nieuwe woningen en veiligheid. De gemeente wil de opgaven en ambities waar De Ronde Venen voor staat nadrukkelijk samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties realiseren.

Samenwerking is de sleutel tot succes, schrijft het college in de begroting. Want de gemeente kan alleen de juiste keuzes maken als alle invalshoeken voldoende aan bod zijn gekomen. ‘We hebben elkaar nodig en we blijven zoeken naar gezamenlijke oplossingen. We trekken dus samen op met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente om gezamenlijk aan de toekomst van De Ronde Venen te werken’.

Bij de behandeling van begroting werden verschillende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. De gemeenteraad nam een amendement van de ChristenUnie/SGP aan om jaarlijks 1,5 miljoen euro te blijven toevoegen aan de algemene reserve (‘de spaarrekening’) van de gemeente. Het college stelde in de begroting voor hiermee te stoppen omdat de algemene reserve op dit moment voldoende is. Ook nam de gemeenteraad een motie aan van LEF om in de woonvisie 2024 de norm op te nemen dat nieuwbouwprojecten minimaal uit tweederde sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen moeten bestaan, waarvan tenminste 30 procent. sociale huurwoningen.

Goede cijfers

De programmabegroting 2024 geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar. Ook geeft de begroting inzicht in wat de gemeente daarvoor doet en wat de gestelde doelen zijn op het gebied van wonen, samenleven, veiligheid en bedrijfsvoering. Wethouder Anja Vijselaar (Financiën): ,,De begroting voor komend jaar sluit met een klein overschot en ook voor 2025 zien de cijfers er goed uit. Dat geeft ons de financiële ruimte om de ambities, zoals die in het coalitieakkoord ‘In het hart’ staan, uit te voeren. De financiële ontwikkelingen voor de periode na 2025 zijn nu nog onzeker. Daar gaan we ons de komende tijd goed op voorbereiden.’’

Woningbouw en verkeersveiligheid

De begroting beslaat in totaal een bedrag van ruim 124 miljoen euro. Dit bedrag is verdeeld over verschillende programma’s. In die programma’s staat beschreven hoeveel de gemeente hier aan besteedt en wat er voor dat bedrag gebeurt. In het programma ‘Wonen’ gaat circa 38 miljoen euro om. Hier vallen zaken onder als: woningbouw, onderhoud wegen, groen, afval en riolering. De gemeente wil komend jaar een groter woningaanbod voor inwoners realiseren, een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente zijn en ondernemers de ruimte bieden om succesvol te ondernemen.

Samenleven, veiligheid een bestuur

In het programma ‘Samenleven’ gaat ruim 49 miljoen om. Het gaat hier om zaken als: onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, dorpshuizen, jeugdhulp, WMO en volksgezondheid. De gemeente zet zich hier onder andere in om inwoners te ondersteunen deel te nemen aan de arbeidsmarkt, laagdrempelige voorzieningen dicht bij huis, een inclusieve en gezonde leefomgeving en kinderen die hun talenten optimaal ontwikkelen. In het programma ‘Veiligheid’ gaat 4,6 miljoen euro voor onder andere de brandweer en het opstellen en handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De acties in dit programma richten zich op veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. In het programma ‘Bestuur en bedrijfsvoering’ gaat circa 24 miljoen euro om. Belangrijk punt in dit programma is uitvoering geven aan het inwonersparticipatiebeleid.

De complete programmabegroting 2024 is te vinden op de gemeentelijke website of door het scannen van de qr-code.
pbweek44_23134_raad stelt begroting vast

De begroting in één oogopslag