Plannen bekend hoe de regio Utrecht in 2030 energie opwekt

De Regionale Energie Strategie (RES) van de RES regio U16 is bekend gemaakt. In deze RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij 1,8 Terawattuur TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken. Dit is een haalbaar doel waarbij aandacht is voor de zoekgebieden voor zon- en windenergie. In de RES 1.0 staat ook welke warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn. Na de vaststelling van de ontwerp RES in april 2020 zijn uit de gesprekken met betrokken organisaties nieuwe inzichten naar voren gekomen. Samen met deze informatie en de input uit de lokale participatietrajecten met inwoners rond zon- en windenergie heeft dit geleid tot de Regionale Energie Strategie 1.0. In de regio U16. Hierbij draagt iedere gemeente zijn steentje bij aan het overstappen op duurzame energie. Waarbij sommige gemeenten verder zijn dan andere gemeenten. Na de zomer besluiten de gemeenteraden, de algemeen besturen van de waterschappen en de provinciale staten over de RES 1.0. Na de vaststelling kunnen inwoners blijven meedenken en meepraten over het uitwerken van de RES.

Overstap naar duurzame energie is een belangrijke stap

Gemeenten binnen regio U16 leveren samen een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. Het overstappen op duurzame energiebronnen is een van de belangrijkste stappen, naast energie besparen, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om de energietransitie vorm te geven, werken in heel Nederland gemeenten, waterschappen en provincie samen in energieregio’s. Samen moeten de 30 energieregio’s in 2030 minstens 35 TWh elektriciteit op een duurzame manier opwekken. Deze ambitie leggen de energieregio’s onderbouwd vast in hun Regionale Energiestrategie (RES).

Om hoeveel elektriciteit gaat het

Om op een duurzame manier in de energievraag te voorzien wil de regio RES U16 in 2030 1,8 TWh duurzame elektriciteit opwekken. Om dat op te wekken heb je een combinatie nodig van bijvoorbeeld: 15% van grote daken met zonnepanelen, 45 grote windturbines en 800 hectare zonnevelden. Dit is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 540.000 huishouders en een derde van het totale energieverbruik in de regio.

Om een beeld te geven van de opgave in de regio: in de regio U16 gebruikten inwoners en bedrijven in 2016 op jaarbasis 3,8 TWh aan elektriciteit. Ondanks dat gemeenten ook fors zullen inzetten op het besparen van energie, zal dit elektriciteitsverbruik naar verwachting oplopen tot 10,8 Twh in 2050. Dit komt bijvoorbeeld door een toename van elektrisch rijden, koken op inductie en het plaatsen van elektrische warmtepompen.

Van Ontwerp-RES naar RES 1.0

In april 2020 is de Ontwerp-RES vastgesteld. Regio U16 werkte daarna verder aan het vraagstuk hoe in 2030 duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Zo is in kaart gebracht op hoeveel grote daken zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Er zijn daarnaast ook andere initiatieven nodig om voldoende duurzame elektriciteit op te wekken. Zoals de plaatsing van zonnevelden en windmolens.

Iedere gemeente bracht in kaart welke kansen inwoners en betrokken organisaties zien om op een duurzame manier elektriciteit op te wekken. Uit deze gesprekken kwamen inzichten zoals voor welke gebieden wel en geen begrip is van inwoners. Maar ook welke randvoorwaarden inwoners en betrokken organisaties belangrijk vinden, wanneer binnen het zoekgebied zon- of windenergie wordt geplaatst. In sommige gemeenten zijn er al langer trajecten bezig waarbij inwoners en organisaties betrokken zijn. Er is ook onderzocht of de plekken voor zon- en windenergie makkelijk kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit alles heeft geleid tot concrete kansrijke gebieden voor windmolens en zonnevelden.

Verder bouwen aan de RES in 2021 en daarna

In 2021 en daarna werkt de regio met inwoners, ondernemers en andere betrokken organisaties verder aan de RES. De regio gaat onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat een zonneveld of windmolen geen onevenredige gevolgen heeft op de natuur en landschappelijke inpassing of zelfs een toegevoegde waarde kan hebben op de natuurwaarde. Ook de effecten op de gezondheid van inwoners worden onderzocht. Met buurgemeenten en buurregio’s bekijkt de regio hoe ze slim kunnen samenwerken. Gemeenten blijven in gesprek met inwoners over de plannen en de concretisering van zoekgebieden en hoe inwoners hierop invloed kunnen hebben. Netbeheerder Stedin voert het gesprek over de manier waarop en wanneer de initiatieven kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Iedere twee jaar wordt de Regionale Energie Strategie geactualiseerd en aangevuld met de initiatieven uit de regio. Gemeenten, de provincie Utrecht en de vier waterschappen zijn vanuit ieders verantwoordelijkheid bezig om de energietransitie te stimuleren bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo blijft de regio U16 stappen zetten naar minder CO2 uitstoot in 2030 en verder.

Gemeente De Ronde Venen levert nog geen bijdrage aan voor de RES 1.0

Op 28 januari 2021 beloofde de portefeuillehouder Duurzaamheid dat De Ronde Venen alleen zoekgebieden met de RES deelt als de raad deze heeft vastgesteld. Op dit moment heeft de raad nog geen besluit genomen in welke gebieden zonnevelden en windmolens kunnen komen. Ook wel ‘zoekgebieden’ genoemd. Daarom beschrijft gemeente De Ronde Venen in de RES 1.0 nog niet hoeveel energie zij in 2030 duurzaam opwekken. Hoeveel energie de gemeente duurzaam kan opwekken hangt af van wat de raad besluit over de zoekgebieden.

Wel staat in de RES 1.0 informatie over het doel van De Ronde Venen om in 2040 klimaatneutraal te zijn

Ook wordt het raadsvoorstel ‘Zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens’ uitgelegd. Dit is openbare informatie. De RES ziet deze openbare informatie op dit moment nog niet als de bijdrage van De Ronde Venen aan de RES. 

Blijf op de hoogte van het laatste duurzame nieuws van de gemeente

Schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.