Ontwerpbestemmingsplan Dorpskernen

Zet dit in mijn agenda

Van
vrijdag 06 januari, 2023 om 07:00
Tot
maandag 20 februari, 2023 om 07:00

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 7 januari 2023 het ontwerpbestemmingsplan Dorpskernen (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BP022dorpskernen-ow01)en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

  • De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
  • De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0736.BP022dorpskernen-ow01. 
  • De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Toelichting

De dorpskernen van Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen maken onderdeel uit van het bestemmingsplan Dorpskernen.  Voor deze 6 kernen gelden op dit moment meer dan 30 verschillende ruimtelijke plannen. Dit zijn veelal verouderde ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen en beheerverordeningen) met verschillende regelingen voor vergelijkbare situaties. Bovendien zijn veel van deze plannen niet goed te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan Dorpskernen zorgt voor 1 actueel, uniform en digitaal goed raadpleegbaar bestemmingsplan voor de 6 kernen

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 7 januari 2023 tot en met 17 februari 2023, kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Sven Hambuckers van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend telefonisch te bereiken via 0297 551502.