Technische en politieke commissies en raadsvergadering

De gemeenteraad van De Ronde Venen wil op een publieksvriendelijke en doelmatige manier vergaderen.

Daarom maken wij bij de bespreking van agendapunten onderscheid tussen beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. De vergaderstructuur is hierop ingericht. Elke maand (met uitzondering van juli en augustus) worden politieke onderwerpen in drie ronden behandeld:

1.    Technische commissie
2.    Politieke commissie
3.    Raadsvergadering 

U kunt alle vergaderingen als publiek bijwonen en online live volgen en terugkijken. Tijdens de informatieronde en de raadsvergaderingen kunt u ook inspreken.

Technische commissie

Tijdens de technische commissie wordt alle informatie rond een onderwerp besproken. In deze bijeenkomst kunnen de commissieleden technische vragen stellen. Voorheen werd dit de informatieronde genoemd. Inspreken vindt niet plaats tijdens deze technische commissie. U kunt dat tijdens de politieke commissie en de raadsvergadering doen. 

Politieke commissie

Iedere maand (behalve in juli en augustus) zijn er twee politieke commissievergaderingen. Na de technische commissie wordt het onderwerp in een van de twee commissievergaderingen besproken. Daar vindt het politieke debat plaats. Doordat de technische vragen al in een eerder stadium zijn behandeld, kunnen deze vergaderingen kort en efficiënt verlopen. Inwoners kunnen tijdens de politieke commissie inspreken

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergaderingen vindt het afsluitende politieke debat plaats en neemt de gemeenteraad een besluit. Aan het begin van de raadsvergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.