Locatieplan (ondergrondse) containers bij hoogbouw

In uw buurt komen nieuwe containers voor de inzameling van afval bij hoogbouw. Het gaat hierbij om containers voor zowel restafval als Groente-, Fruit- Tuinafval en Etensresten (GFTE). De huidige containers - behalve de ondergrondse containers voor restafval - gaan we vervangen en mogelijk op een andere locatie plaatsen.

Antwoorden veel gestelde vragen:


Wat is het doel van het project plaatsen containers hoogbouw?

Met de nieuwe containers optimaliseren we het inzamelen van restafval

Op dit moment staan er voor het inzamelen van restafval bij de hoogbouw op verschillende locaties verzamelcontainers in het gebouw, of in een betonnen behuizing in de buitenruimte. Deze containers veroorzaken overlast en/of zijn minder toegankelijk voor ouderen en mindervaliden. De gemeenteraad heeft besloten om deze containers zoveel mogelijk te vervangen door ondergrondse containers. De containers kunnen alleen worden geopend met de afvalscheidingspas die u heeft. Met de afvalscheidingspas hebben inwoners op dit moment toegang tot het afvalbrengstation. Voor bewoners van de hoogbouw maken wij deze pas ook geschikt voor het openen van de ondergrondse verzamelcontainer. 

Met de nieuwe behuizing om de GFTE containers voorkomen we verkeerd gebruik

Op dit moment staan er bij de hoogbouw voor het inzamelen van GFTE verzamelcontainers in het gebouw, of in een beugel of een betonnen behuizing in de buitenruimte. De gemeenteraad heeft besloten om bij de hoogbouw een nieuwe behuizing om deze containers te plaatsen. Inwoners kunnen met gebruik van hun afvalscheidingspas hun GFTE hier aanbieden. Doordat alleen inwoners met een afvalscheidingspas de containers kunnen gebruiken, voorkomen we dat andere inwoners hierin een verkeerd type afval aanbieden. Als GFTE met andersoortig afval is ‘vervuild’, kan het niet worden gecomposteerd, maar wordt het verbrand. Dit leidt tot hogere kosten.

Wat is het doel van de informatieavond?

Wij bespreken graag met u wat de beste plek is voor de containers

Bij deze brief ontvangt u een plattegrond met een eerste voorstel voor de nieuwe locaties van de ondergrondse containers voor restafval in uw omgeving en de nieuwe locaties voor GFTE containers. Deze plattegrond geeft een indicatie van de nieuwe locaties. Op de informatieavond zijn tekeningen met de voorgenomen exacte locaties aanwezig.

Als u een andere plek voor de containers beter vindt, kunt u dit uiteraard aangeven. Wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee bij het maken van het definitieve locatieplan.

Hoe ziet het proces en de globale planning eruit?

Het proces ziet er als volgt uit (inclusief indicatieve planning):

 • Opstellen locatieplan met nieuwe locaties containers restafval hoogbouw (Q2 en Q3 2022): Bij het bepalen van de locatie van de nieuwe containers kijken wij naar de meest gunstige ligging, rekening houdend met de huidige containerlocatie, bestaande infrastructuur in de openbare ruimte (kabels en leidingen, bomen en parkeerplaatsen) en de loopafstand.
 • Informatieavonden nieuwe locaties afvalcontainers hoogbouw (Q3 en Q4 2022). Tijdens de informatieavonden kunt u vragen stellen naar aanleiding van de voorgestelde locaties en kunt u eventueel suggesties doen voor een alternatieve locatie. Tevens kunt u de demomodellen van de containers bekijken. 
 • Inspraakprocedure (Q4 2023). Belanghebbenden krijgen inzage in het locatieplan en kunnen input geven op het locatieplan via het indienen van een zienswijze. Hierbij wordt het locatieplan gedurende minimaal 6 weken ter inzage gelegd. Wanneer u een zienswijze indient, ontvangt u een reactie van de gemeente op het door u gemaakte bezwaar ten aanzien van de nieuwe locatie. Op basis van uw zienswijze kan de gemeente besluiten de locatie van de container te wijzigen. 
 • Definitief locatieplan en eindverslag. Nadat deze procedure is doorlopen, stellen wij het definitief locatieplan op. Dit wordt samen met het eindverslag (nota van beantwoording zienswijzen) vastgesteld door het college van B&W. Wij publiceren dit besluit op Overheid.nl. Wij verzenden het vastgestelde besluit en eindeverslag ook aan de indieners van de zienswijzen. 
 • Periode van bezwaar (Q1 2023). Hierna worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om -indien u het alsnog oneens bent met de nieuwe locatie van de containers - beroep aan te tekenen tegen het besluit via de Raad van State gedurende een periode van minimaal 6 weken.
 • Uitvoering plaatsen nieuwe ondergrondse containers (Q2 en Q3 2023). 

Welke uitgangspunten hanteert de gemeente bij het bepalen van de nieuwe locaties?

Bij het bepalen van de locatie van de nieuwe containers kijken wij naar de meest gunstige ligging, rekening houdend met de huidige containerlocatie, bestaande infrastructuur in de openbare ruimte (kabels en leidingen, bomen en parkeerplaatsen) en de loopafstand.

Bestaande infrastructuur in de openbare ruimte

Ondergrondse containers kunnen niet worden geplaatst boven op kabels en leidingen. Daarnaast is er zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande bomen en parkeerplaatsen.

Maximale loopafstand vanaf perceel tot aan container:

Bij plaatsing van de ondergrondse containers bij hoogbouw moet rekening worden gehouden met de maximale loopafstand van 125 meter gerekend vanaf de hoofdingang van het perceel.

Afstand tot container:

Bij ondergrondse verzamelcontainers is de afstand tot:

 •    rijbaan > 0,5 meter.
 •    parkeerplaats > 1 meter.
 •    fietspad > 1 meter.
 •    straatmeubilair > 1 meter.
 •    straatkolk > 3 meter. 

Minimum aantal huishoudens per container:

Het minimumaantal huishoudens per ondergrondse verzamelcontainer bedraagt 10 huishoudens.

Maximumaantal huishoudens per container:

Het aantal huishoudens dat op een ondergrondse verzamelcontainer (5m³) aangewezen wordt is maximaal 50. 

Hoeveel afvalpassen heb ik nodig?

Met de afvalscheidingspas hebben inwoners op dit moment toegang tot het afvalbrengstation. Voor bewoners van de hoogbouw maken wij deze pas ook geschikt voor het openen van de ondergrondse verzamelcontainer. U hoeft hiervoor niets te doen.

Moet ik gaan betalen per aanbieding?

In 2020 besloot de gemeenteraad een systeem in te voeren waarbij inwoners per kilo restafval zouden gaan betalen, het zogenaamde Diftar. Het college wil daar, zoals in het coalitieakkoord ‘In het hart’ is afgesproken, van af zien. Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om de afvalstoffenheffing vanaf 2024 niet meer te heffen op basis van een één- of meerpersoonshuishouden, maar op basis van of men een grote of kleine container voor het restafval heeft. Dit systeem is eenvoudig en eerlijk en op deze manier worden inwoners beloond als ze afval goed scheiden en zo min mogelijk restafval aanbieden. Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse container (hoogbouwlocaties) ontvangen vanaf dat moment een afvalstoffenheffing op basis van een kleine restafval container. De gemeenteraad heeft hier op 10 oktober 2022 mee ingestemd. De afvalstoffenheffing wordt niet gerelateerd aan het aantal aanbiedingen. Inwoners hoeven dus niet per keer dat zij hun restafval aanbieden te betalen.