Locatieplan (ondergrondse) containers bij hoogbouw

In uw buurt komen nieuwe containers voor de inzameling van afval bij hoogbouw. Het gaat hierbij om containers voor zowel restafval als Groente-, Fruit- Tuinafval en Etensresten (GFTE).

De huidige containers - behalve de ondergrondse containers voor restafval - gaan we vervangen en mogelijk op een andere locatie plaatsen.

Wat is het doel van het project plaatsen containers hoogbouw?

Met de nieuwe containers optimaliseren we het inzamelen van restafval

Op dit moment staan er voor het inzamelen van restafval bij de hoogbouw op verschillende locaties verzamelcontainers in het gebouw, of in een betonnen behuizing in de buitenruimte. Deze containers veroorzaken overlast en/of zijn minder toegankelijk voor ouderen en mindervaliden. De gemeenteraad heeft besloten om deze containers zoveel mogelijk te vervangen door ondergrondse containers. De containers kunnen alleen worden geopend met de afvalscheidingspas die u heeft. Met de afvalscheidingspas hebben inwoners op dit moment toegang tot het afvalbrengstation. Voor bewoners van de hoogbouw maken wij deze pas ook geschikt voor het openen van de ondergrondse verzamelcontainer. 

Met de nieuwe behuizing om de GFTE containers voorkomen we verkeerd gebruik

Op dit moment staan er bij de hoogbouw voor het inzamelen van GFTE verzamelcontainers in het gebouw, of in een beugel of een betonnen behuizing in de buitenruimte. De gemeenteraad heeft besloten om bij de hoogbouw een nieuwe behuizing om deze containers te plaatsen. Inwoners kunnen met gebruik van hun afvalscheidingspas hun GFTE hier aanbieden. Doordat alleen inwoners met een afvalscheidingspas de containers kunnen gebruiken, voorkomen we dat andere inwoners hierin een verkeerd type afval aanbieden. Als GFTE met andersoortig afval is ‘vervuild’, kan het niet worden gecomposteerd, maar wordt het verbrand. Dit leidt tot hogere kosten

Hoe ziet het proces en de globale planning eruit?

Het proces ziet er als volgt uit (inclusief indicatieve planning):

 • Inspraakprocedure (Q1-Q2 2023). Belanghebbenden krijgen inzage in het locatieplan en kunnen input geven op het locatieplan via het indienen van een zienswijze. Hierbij wordt het locatieplan gedurende minimaal 6 weken ter inzage gelegd. Wanneer u een zienswijze indient, ontvangt u een reactie van de gemeente op het door u gemaakte bezwaar ten aanzien van de nieuwe locatie. Op basis van uw zienswijze kan de gemeente besluiten de locatie van de container te wijzigen. 
 • Definitief locatieplan en eindverslag. Nadat deze procedure is doorlopen, stellen wij het definitief locatieplan op. Dit wordt samen met het eindverslag (nota van beantwoording zienswijzen) vastgesteld door het college van B&W. Wij publiceren dit besluit op Overheid.nl. Wij verzenden het vastgestelde besluit en eindeverslag ook aan de indieners van de zienswijzen. 
 • Periode van bezwaar (Q2 2023). Hierna worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om -indien u het alsnog oneens bent met de nieuwe locatie van de containers - beroep aan te tekenen tegen het besluit via de Raad van State gedurende een periode van minimaal 6 weken.
 • Uitvoering plaatsen nieuwe ondergrondse containers en GFTE behuizingen (Q2 en Q3 2023). 
Welke uitgangspunten hanteert de gemeente bij het bepalen van de nieuwe locaties?

Bij het bepalen van de locatie van de nieuwe containers kijken wij naar de meest gunstige ligging, rekening houdend met de huidige containerlocatie, bestaande infrastructuur in de openbare ruimte (kabels en leidingen, bomen en parkeerplaatsen) en de loopafstand. Wij hebben ook rekening gehouden met de verzoeken die op participatieavonden door inwoners zijn ingediend. 

Bestaande infrastructuur in de openbare ruimte

Ondergrondse containers kunnen niet worden geplaatst boven op kabels en leidingen. Daarnaast is er zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande bomen en parkeerplaatsen. Mocht het zo zijn dat er toch een parkeerplaats verdwijnt dan proberen wij deze op een andere plek weer te realiseren. 

Maximale loopafstand vanaf perceel tot aan container

Bij plaatsing van de ondergrondse containers bij hoogbouw moet rekening worden gehouden met de maximale loopafstand van 125 meter gerekend vanaf de hoofdingang van het perceel.

Afstand tot container

Bij ondergrondse verzamelcontainers is de afstand tot:

 •    rijbaan > 0,5 meter.
 •    parkeerplaats > 1 meter.
 •    fietspad > 1 meter.
 •    straatmeubilair > 1 meter.
 •    straatkolk > 3 meter. 

Minimum aantal huishoudens per container

Het minimumaantal huishoudens per ondergrondse verzamelcontainer bedraagt 10 huishoudens.

Maximumaantal huishoudens per container

Het aantal huishoudens dat op een ondergrondse verzamelcontainer (5m³) aangewezen wordt is maximaal 50. 

Hoeveel afvalpassen heb ik nodig?

Met de afvalscheidingspas hebben inwoners op dit moment toegang tot het afvalbrengstation. Voor bewoners van de hoogbouw maken wij deze pas ook geschikt voor het openen van de ondergrondse verzamelcontainer. U hoeft hiervoor niets te doen.

Om welke locaties gaat het?

Bekijk de kaartjes met de locaties van de ondergrondse containers per fase en per plaats.

Locatie fase I (definitief vastgesteld op 9 mei 2023)

Er zijn 41 locaties definitief vastgesteld tijdens de collegevergadering van 9 mei 2023.

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Raad van State. Het adres is: Raad van State, t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met het besluit. Deze brief moet u vóór 26 juni 2023 versturen. Als u in beroep gaat, kunnen de afvalcontainers toch worden geplaatst. U kunt dit tegenhouden als u in uw brief aan de Raad van State om een tijdelijke oplossing vraagt. Dit heet een voorlopige voorziening.  

Definitief vastgestelde locaties op 9 mei 2023

Door het college zijn onderstaande definitief vastgesteld. 

Nieuwe locaties ondergrondse containers (OC) restafval en GFTE behuizingen gemeente De Ronde Venen    
Locatiecode Plaats Adres Aantal OC restafval Aantal GFTE behuizingen
1391BT018 Abcoude Hoogstraat, ter hoogte van huisnummer 18 1 1
1391GC001 Abcoude Koppelrust, ter hoogte van huisnummer 1 1 1
1472AV069 Amstelhoek Mijdrechtse Zuwe, ter hoogte van huisnummer 69A 1 1
1396HW002 Baambrugge Kleiweg, ter hoogte van huisnummer 2A 1 1
3641JE019 Mijdrecht Assessorstraat, ter hoogte van huisnummer 19 1 1
3641AA102 Mijdrecht Bisschop Koenraadstraat, ter hoogte van huisnummer 102 1 1
3642BD080 Mijdrecht Boezemmolen, ter hoogte van huisnummer 80 1 1
3642CP090 Mijdrecht Bonkelaar, ter hoogte van huisnummer 90 1 1
3461AJ160 Mijdrecht Bozenhoven, ter hoogte van huisnummer 160 1 1
3641EW006 Mijdrecht Burgemeester Haitsmaplein, ter hoogte van huisnummer 6 1 1
3641GC109 Mijdrecht Dorpsstraat, ter hoogte van huisnummer 109 1 1
3641HR009 Mijdrecht Drossaardstraat, ter hoogte van huisnummer 9 1 1
3641EV019 Mijdrecht Helmstraat, ter hoogte van huisnummer 19 1 1
3641JA025 Mijdrecht Hertogenstraat, ter hoogte van huisnummer 25 1 1
3641PN003 Mijdrecht Hoofdweg, ter hoogte van huisnummer 3A 1 1
3641JS005 Mijdrecht Kerspelstraat, ter hoogte van huisnummer 5 1 1
3641JC021 Mijdrecht Landsherenstraat, ter hoogte van huisnummer 21 1 1
3641XP009 Mijdrecht Malachiet, ter hoogte van huisnummer 9 1 1
3641MC008 Mijdrecht Nobel, ter hoogte van huisnummer 8 2 2
3641HA027 Mijdrecht Prinses Margrietlaan, ter hoogte van huisnummer 27 1 1
3641HB055 Mijdrecht Prinses Margrietlaan, ter hoogte van huisnummer 55 1 1
3641EL022 Mijdrecht Prinses Wilhelminalaan, ter hoogte van huisnummer 22 1 1
3641HM003 Mijdrecht Schepenenstraat, ter hoogte van huisnummer 3 1 1
3641KH149 Mijdrecht Stadhouderlaan, ter hoogte van huisnummer 149 1 1
3641KD067 Mijdrecht Stadhouderlaan, ter hoogte van huisnummer 67 1 1
3641VA001 Mijdrecht Weegbree, ter hoogte van huisnummer 1 1 1
3641VJ109 Mijdrecht Weegbree, ter hoogte van huisnummer 109 1 1
3641KS001 Mijdrecht Zuster Den Hertoglaan, ter hoogte van huisnummer 1 1 1
3645WK052 Vinkeveen Loopveltweg, ter hoogte van huisnummer 52 1 1
3645WR025 Vinkeveen Klijne Meer, ter hoogte van huisnummer 25 1 1
3648BS010 Vinkeveen Regenboog, ter hoogte van huisnummer 10 1 1
3644SC031 Vinkeveen Regenboog, ter hoogte van huisnummer 31 1 1
3645KX001 Vinkeveen Zwanenhof, ter hoogte van huisnummer 1 1 1
3648XC025 Wilnis Burgemeester de Voogtlaan, ter hoogte van huisnummer 25 1 1
3648XE002 Wilnis Burgemeester de Voogtlaan, ter hoogte van huisnummer 2 2 2
3648AG016 Wilnis Scheepswerf, ter hoogte van huisnummer 16 1 1
3648AZ001 Wilnis Eendracht, ter hoogte van huisnummer 1 1 1
3648KW101 Wilnis Wagenmaker, ter hoogte van huisnummer 101 1 1
3648KL046 Wilnis Wagenmaker, ter hoogte van huisnummer 46 1 2
3648HE059 Wilnis Veenweg, ter hoogte van huisnummer 59 1 2
3648HC122 Wilnis Veenweg, ter hoogte van huisnummer 122 1 1
Totaal     43 45
Zienswijze ontwerplocaties fase II

Wij nodigen u uit voor een zienswijze via een brief

Bij deze brief ontvangt u een plattegrond met het voorstel voor de nieuwe locatie(s) van de ondergrondse containers voor restafval in uw omgeving en de nieuwe locatie(s) voor GFTE containers. 

Naar aanleiding van verschillende bewonersparticipatieavonden hebben wij enkele locaties aangepast. 

Met een zienswijze kunt u aangeven dat u het niet eens met bent de voorgestelde locatie. Wij horen dan graag van u waarom u deze locatie niet geschikt vindt. Graag horen wij van u ook welke locatie u beter vindt voor de ondergrondse restafvalcontainer. 

Hoe dien ik de zienswijze in? 

 • U kunt een e-mail sturen naar projectplaatsencontainers@derondevenen.nl
 • Een brief sturen naar de gemeente
 • Uw zienswijze mondeling, telefonische of op afspraak kenbaar te maken bij de behandelend ambtenaar

Wanneer loopt de periode van de zienswijze? 

De zienswijze loopt van 15 mei tot 26 juni 2023. Uw zienswijze dient uiterlijk 25 juni ontvangen te zijn.

Ontwerplocaties fase II

De onderstaande locaties zijn voorgestelde locaties door het college. U kunt tussen 15 mei en 26 juni 2023 hierop uw zienswijze indienen. 

Nieuwe locaties ondergrondse containers (OC) restafval en GFTE behuizingen gemeente De Ronde Venen    
Locatiecode Plaats Adres Aantal OC restafval Aantal GFTE behuizingen
3641AC002 Mijdrecht Bosch en Haven , ter hoogte van huisnummer 2 1 1
3641AK037 Mijdrecht De Passage, ter hoogte van huisnummer 37 1 1
3641AP035 Mijdrecht Gosewijn van Aemstelstraat, ter hoogte van huisnummer 35 1 1
3641JN005 Mijdrecht Markestraat, ter hoogte van huisnummer 5 1 1
3645HH002 Vinkeveen Kerkelanden , ter hoogte van huisnummer 2 2 3
3645GJ001 Vinkeveen Talingenlaan, ter hoogte van huisnummer 1 1 1
3645GJ031 Vinkeveen Talingenlaan, ter hoogte van huisnummer 31 1 1
3648BN250 Wilnis Burgemeester Padmosweg, ter hoogte van huisnummer 250 1 1
Totaal     9 10
Moet ik gaan betalen per aanbieding?

In 2020 besloot de gemeenteraad een systeem in te voeren waarbij inwoners per kilo restafval zouden gaan betalen, het zogenaamde Diftar. Het college wil daar, zoals in het coalitieakkoord ‘In het hart’ is afgesproken, van af zien. Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om de afvalstoffenheffing vanaf 2024 niet meer te heffen op basis van een één- of meerpersoonshuishouden, maar op basis van of men een grote of kleine container voor het restafval heeft. Dit systeem is eenvoudig en eerlijk en op deze manier worden inwoners beloond als ze afval goed scheiden en zo min mogelijk restafval aanbieden. Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse container (hoogbouwlocaties) ontvangen vanaf dat moment een afvalstoffenheffing op basis van een kleine restafval container. De gemeenteraad heeft hier op 10 oktober 2022 mee ingestemd. De afvalstoffenheffing wordt niet gerelateerd aan het aantal aanbiedingen. Inwoners hoeven dus niet per keer dat zij hun restafval aanbieden te betalen.