Kabels en leidingen aanleggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster.

Het leggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte is alleen voor de gemeente en de nuts- en telecombedrijven. Wilt u boven de grond kabels en leidingen plaatsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie op www.omgevingsloket.nl 

Alleen de kabel- of leidingondernemer mag een aanvraag voor instemming of vergunning indienen. Als u namens een leidingondernemer de instemming of vergunning wilt aanvragen, moet u bij de aanvraag een door de leidingondernemer ondertekende machtiging bijsluiten. De instemming of vergunning wordt altijd op naam van de kabel- of leidingondernemer afgegeven.

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte moet de aannemer een ondertekend exemplaar van de 'Graafbon' altijd bij zich hebben.

Voor meer informatie over de AVOI-manager en het aanvragen van een AVOI-manager account kunt u contact opnemen met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl 

Vergunning nodig:

 • Kabels en leidingen langer dan 25 meter
 • Werkzaamheden aan leidingen groter of gelijk aan 380 kVolt

De aanvraag moet 8 weken voor het begin van de werkzaamheden bij de gemeente binnen zijn.

Melding doen:

 • Vastmaken of verwijderen van kabels
 • Reparaties van kabels
 • Werkzaamheden aan huisaansluitingen maximale lengte van 25 meter
 • Openen handholes

De aanvraag moet 5 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden bij de gemeente binnen zijn.

Calamiteit

Bij dringende werkzaamheden van ernstige belemmeringen of storingen van het netwerk. De melding moet voor de start van de werkzaamheden worden gedaan. Als dit niet mogelijk is dan uiterlijk één dag na de start van de werkzaamheden.

Waterwet

Als u werkzaamheden aan kabels of leidingen gaat uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals sloot, kanaal, gracht) of een waterkering (zoals oever, dijk, kademuur), dan heeft u vaak ook een vergunning nodig op grond van de Waterwet. 

Houdt u er rekening mee met een behandelingstermijn van 13 weken. Soms is een ‘watervergunning’ niet nodig, maar moeten de werkzaamheden wel uiterlijk vier of zes weken van tevoren bij het waterschap gemeld worden. Kijk voor meer informatie op www.waternet.nl 

Een instemmingsbesluit, vergunning, melding en calamiteit kan digitaal worden aangevraagd via de AVOI-manager op www.drv.graafvergunning.nl

Afhankelijk van de soort aanvraag kunnen er diverse documenten gevraagd worden te overleggen. Bij het doorlopen van de aanvraag, via de AVOI-manager, staat dit duidelijk vermeld.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.