Stationslocatie Mijdrecht

Op de oude stationslocatie in Mijdrecht wordt een woonwijk gebouwd. In de wijk komen zowel sociale huurwoningen als vrijesectorwoningen.

Op de oude stationslocatie staat de bouw van 35 (sociale) huurwoningen en 36 koopwoningen gepland. Het gaat om woningen in verschillende prijsklassen. Daarmee ontstaat een wijk met een woonprogramma voor diverse doelgroepen. Voor de ontwikkeling van de huurwoningen werkt de gemeente samen met woningbouwcorporatie GroenWest. In dit plan blaast de ontwikkelaar het monumentale stationsgebouw en privaatgebouw nieuw leven in én herstelt de gebouwen in hun oorspronkelijke staat. Dit 2021 is de gemeente gestart met het bouwrijp maken van het gebied. Meer informatie vindt u op de website Spoorpark Mijdrecht.

Plan ‘Spoorpark Mijdrecht’ wint aanbesteding

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 5 februari 2019 ingestemd met een voornemen tot gunning van de ontwikkeling van de Stationslocatie Mijdrecht aan ontwikkelaars Menhir Vastgoed en BPD Ontwikkeling. In dit plan wordt het monumentale Stationsgebouw en Privaatgebouw (het toiletgebouw) nieuw leven ingeblazen én de gebouwen worden in hun oorspronkelijke staat hersteld. Het plan omvat verder de bouw van 71 woningen, waarvan 35 (sociale) huurwoningen en 36 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Daarmee ontstaat een wijk met een divers woonprogramma. Dit programma biedt ruimte aan verschillende doelgroepen, waaronder statushouders. De toekomstige bewoners staan centraal in het Spoorpark. De groene openbare ruimte biedt veel mogelijkheid voor ontmoetingen én het Privaatgebouw krijgt een buurtfunctie, zoals het afleveren van pakketjes voor bewoners.

Het voormalige spoortracé wordt de centrale verbinding door de wijk. Fietsers en voetgangers krijgen daar ruim baan. De openbare ruimte is vormgegeven rondom deze straat en de woningen hebben hun voordeur straks aan dit groen. Parkeren gebeurt aan de randen, zoveel mogelijk uit het zicht. Duurzaamheid krijgt een prominente rol. De woningen worden energieneutraal en het gebied wordt klimaatadaptief ingericht met onder meer wadi’s en waterberging op woningen. De definitieve inrichting van het gebied is hiermee in zicht gekomen. Nog dit jaar geven gemeente, woningbouwcorporatie GroenWest, omwonenden en andere geïnteresseerden verdere invulling aan de wijk. De eerste bewoners kunnen naar verwachting in 2023 hun woning betrekken.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over dit project? Ga dan naar www.nieuwbouw-spoorpark.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Wilt u weten wat het aanbod van de sociale huurwoningen van GroenWest is? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van GroenWest op www.groenwest.nl/over-groenwest/actueel/aanmelden-nieuwsbrief/ en vul ‘nieuwbouw’ in als uw profielkeuze.

Impressies woonwijk

Impressie woonwijk stationslocatie Mijdrecht

Stationslocatie Mijdrecht impressie woonwijk

Bekendmakingen

Bekendmaking van voornemen tot verkoop van gemeentelijke onroerende zaak

 

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 in het zogenaamde Didam-arrest geoordeeld dat uit het gelijkheidsbeginsel – dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen – voortvloeit dat een overheidslichaam dat het voornemen heeft een aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. In dat geval zal het overheidslichaam criteria moeten opstellen aan de hand waarvan de koper wordt geselecteerd. Deze criteria moeten objectief, toetsbaar en redelijk zijn.
Het gelijkheidsbeginsel brengt ook mee dat een overheidslichaam, teneinde gelijke kansen te realiseren, een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria, door informatie over deze aspecten tijdig bekend te maken op zodanige wijze dat (potentiële) gegadigden daarvan kennis kunnen nemen

Dit alles kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval dient de gemeente het voornemen tot verkoop tijdig gemotiveerd bekend te maken.

Uitvoering gevend aan het vorenstaande maakt het college van burgemeester en wethouders hierbij bekend dat de gemeente De Ronde Venen voornemens is een koopovereenkomst aan te gaan met betrekking tot:
een perceel grond nabij de Rondweg te Mijdrecht, kadastraal bekend gemeente Mijdrecht, sectie B nummer 3164.
Aangezien het perceel bestemd is voor sociale woningbouw ten behoeve van diverse doelgroepen, wordt aangenomen dat slechts de bij de gemeente bekende gegadigde voor de aankoop in aanmerking komt.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mr. T.J. de Haan, jurist Grondzaken en Vastgoed, via telefoonnummer 0297 - 291 755 of e-mailadres t.dehaan@derondevenen.nl.

Bent u evenwel een serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor de aankoop in aanmerking komt, dan dient u binnen 20 werkdagen na dagtekening van deze bekendmaking een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze termijn is een vervaltermijn.


Mijdrecht, 21 april 2022

Gemeentelijk projectleider

Sabine Jansen
s.jansen@derondevenen.nl