Bewonersbrief Herenweg

Uitvoering werkzaamheden Herenweg (tussen N201 en de Baambrugse Zuwe) in Vinkeveen

Beste meneer, mevrouw,

Op maandag 2 oktober a.s. starten de werkzaamheden aan de Herenweg. Deze brief geeft u informatie over het ontwerp, de uitvoering van de werkzaamheden en de impact op u als bewoner en ondernemer. De planning is om de werkzaamheden op woensdag 15 november aanstaande af te ronden. Aannemersbedrijf AW Onderhoud uit Mijdrecht voert het werk uit.

Wat gaan we doen?

De Herenweg is toe aan groot onderhoud. De uitvoering is diverse keren uitgesteld, rekening houdend met mogelijke werkzaamheden in het kader van het Centrumplan Vinkeveen. De gemeente wil het onderhoud aan deze weg echter niet langer uitstellen; de gemeente wil voorde komende jaren een veilige situatie creëren, de doorstroming verbeteren en overlast zo veel mogelijk voorkomen. Daarom voorziet de gemeente de weg van een nieuwe asfaltlaag en wordt de weg heringericht.

Keukentafelgesprekken en inloopbijeenkomst

De gemeente heeft FluxPartners opdracht gegeven om voorafgaand aan de werkzaamheden met ondernemers en bewoners in gesprek te gaan. Dit is gebeurd middels keukentafelgesprekken en een inloopbijeenkomst. Er is veel waardevolle informatie opgehaald.
Op basis van de keukentafelgesprekken en inloopbijeenkomst kan geconcludeerd worden dater bij het merendeel van de bewoners en ondernemers draagvlak is voor de werkzaamheden, waarbij het verplaatsen van plekken om te parkeren naar het parkeerterrein nabij de vishandel het meest belangrijke is. Op basis van de ontvangen reacties tijdens de keukentafelgesprekken en aansluitende inloopbijeenkomst tyorden de volgende wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd:

  1. Verruiming hoeveelheid parkeerplaatsen: Meer parkeerplaatsen terugbrengen dan er worden weggehaald. Op het parkeerterrein bij de visboer worden 20 parkeerplaatsen (incl. invalideplek) gerealiseerd ten opzichte van het weghalen van 14 parkeerplaatsen op de Herenweg.
  2. Parkeerregeling: Bij een drietal parkeerplaatsen, nabij de kruising met de Baambrugse Zuwe, wordt de parkeerregeling gewijzigd. Deze parkeerplaatsen krijgen een regeling waarbij er overdag alleen kort (30 min) geparkeerd kan worden. Dit om klanten van bedrijven de gelegenheid te bieden om voor een kort bezoek in de nabijheid te kunnen parkeren.
  3. Drempel verwijderen: De huidige drempel wordt verwijderd in verband met de trillingen en bijkomende hinder die dit met zich meebrengt voorde gevoelige woon- en bedrijfsobjecten in de nabijheid. Er zijn suggesties gedaan om de drempel te verplaatsen en een tweetal .drempels toe te voegen. Echter, de problematiek van de trillingshinder verplaatst zich dan naar andere locaties en daarnaast zijn drempels voorde nood- en hulpdiensten en vuilophaaldienst niet wenselijk.
  4. Extra parkeerplaatsen ter hoogte van Kroese Watersport: In vergelijking tot het eerdere ontwerp worden twee parkeerplaatsen gecreëerd.

Onderhoudswerkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het bestaande asfalt van de rijbaan tussen de 5 en 10 cm diep en het vervangen door nieuw asfalt met een asfaltwapening voor extra sterkte.

Herinrichting van de weg

De gemeente ziet het uitvoeren van groot onderhoud ook als mogelijkheid om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De Herenweg krijgt over de gehele lengte een (vaste) breedte van 5,50 meter. Er komen suggestiestroken met een breedte van elk 1,5 meter, zodat de fiets een duidelijke positie op de weg krijgt. De snelheid wordt verlaagd van 50 km/h nu naar 30 km/h. Waar er genoeg ruimte is, legt de gemeente parkeerplaatsen (11 st.) aan. Op plaatsen waarde breedte onvoldoende is, richt de gemeente de weg zodanig in, dat het niet mogelijk is om te parkeren. De gemeente biedt als alternatief voorde plekken waar in het verleden werd geparkeerd, 20 nieuwe parkeerplaatsen aan, op het terrein bij de visboer.
De gemeente richt de resterende ruimte naast de weg in als plantvakken. De nieuwe plantvakken worden begrensd met trottoirbanden en voorzien van een hekje (ongeveer 30 cm hoog) om parkeren te voorkomen. Ze worden beplant met een mix van bloemrijke planten. Om het regenwater goed af te kunnen voeren, worden er nieuwe kolken geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens flinke regenbuien water op straat blijft staan.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is een gedeelte van de weg tussen de N201 en de Baambrugse Zuwe niet toegankelijk. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs de werkzaamheden. Enige vertraging is helaas niet te voorkomen.
Tijdens het verwijderen (frezen) van het asfalten het aanbrengen van het nieuwe asfalt wordt de weg tijdelijk volledig afgesloten. De aannemer informeert de bewoners en ondernemers over de exacte data.

Nooddiensten

Wij hebben de nooddiensten (ambulance, brandweer en politie) op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en afsluitingen, zodat ze bij een noodgeval ondanks de werkzaamheden snel ter plaatse kunnen zijn.

Vuilophaaldienst

Het inzamelen van het huisvuil gaat tijdens de werkzaamheden gewoon door. U kunt de container in principe op de normale ophaalplaats neerzetten. Mocht het nodig zijn, dan brengt de aannemer de container naar een plek waar deze door de vuilniswagen geleegd kan worden. Zodra de container geleegd is, wordt deze weer teruggezet.

Meer informatie

Wij realiseren ons dat we met dit project voor overlast zorgen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken.

Heeft u nog vragen en/of wilt u reageren op de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met:

  • Ruud van Middelkoop (toezichthouder gemeente), tel. 06 26 43 43 31
  • Ap Verduijn (projectleider en directievoerder gemeente), tel. 06 12 97 30 11

Uw vraag kunt u ook stellen per email via: E. ingenieursbureau@derondevenen.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Mario Weergang
Projectleider team Binnendienst Openbare Ruimte