Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie doen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit is mogelijk door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

De gemeente geeft de informatie op de volgende manieren:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud. 

Iedereen kan een informatieverzoek doen. Maar de gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Doe uw verzoek om informatie bij de gemeente per post (postbus 250, 3640 AG Mijdrecht) of per fax (F. 0297 28 42 81)

De gemeente beslist binnen 4 weken, nadat zij uw verzoek heeft ontvangen. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.

Om te vragen om de informatie, geeft u mondeling of schriftelijk (per post of per fax) door:

 • waarover u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken
 • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

U kunt uw informatieverzoek niet per e-mail indienen. De gemeente heeft dit besloten. U moet het verzoek ondertekenen en uw naam, adres en dagtekening van het verzoek vermelden.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.