Criteria waardevolle bomen particulieren

Waarom

Particuliere bomen mogen zonder toestemming van de gemeente gekapt worden (zie APV). Oude en bijzondere bomen zijn vaak zeer sfeer- en beeldbepalend en geven een extra dimensie aan de ruimte. Niet alleen de bomen in de openbare ruimte maar ook bomen en boomgroepen op particuliere grond en tuinen hebben een waardevolle bijdrage aan de uitstraling van de gemeente. Daarom wil de gemeente De Ronde Venen deze waardevolle particuliere bomen en boomgroepen extra beschermen door deze op een bijzondere bomenlijst te plaatsen. Dit doet de gemeente door waardevolle particuliere bomenvergunningsplichtig te verklaren.

Dit houdt in

Dat waardevolle particuliere bomen alleen met een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden gekapt mogen worden. Hier tegenover staat dat de gemeente mondeling advies kan geven om bijvoorbeeld een VTA keuring uit te laten voeren of deskundig te laten snoeien. De kosten zijn voor de eigenaar en/of gebruiker. Op deze manier kunnen we langer van de waardevolle bomen genieten. Waardevolle bomen zijn bomen in particulier gebied. De afgelopen jaren heeft de gemeente De Ronde 
Venen veel particuliere bomen in onze gemeente geïnventariseerd en op de waardevolle bomenlijst geplaatst. Bomen van 40 jaar en ouder zijn op een lijst gezet om te worden beoordeeld door medewerkers (boomcontroleurs) van de gemeente De Ronde Venen aan de hand van de Maatlat Waardevolle Particuliere bomen. Bomen zijn waardevol als ze een score hebben van tenminste 20 punten in onderstaande maatlat. Het resultaat van de beoordeling is de waardevolle bomenlijst die samen met dit instrument wordt vastgesteld. De waardevolle bomenlijst wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en op overheid.nl.

Particuliere bomen

Met deze criteria beoordeelt de gemeente De Ronde Venen particuliere bomen. Inwoners maar ook belangenverenigingen kunnen waardevolle bomen aanmelden. De gemeente toetst aan de vastgestelde criteria de aangemelde bomen en daarna volgt de definitieve waardevolle bomenlijst. Het College stelt de lijst van waardevolle bomen vast met een Collegebesluit. Waardevolle particuliere bomen mogen alleen gekapt worden met een geldige omgevingsvergunning voor vellen van houtopstanden.

Randvoorwaarden

De boom levert op zijn standplaats geen onoverkomelijk gevaar. De kroon van de boom moet zichtbaar zijn vanaf openbaar gebied.

Criteria bepaling punten

Als in één (of meer) van deze criteria (gezamenlijk) 20 of meer punten zijn gescoord is de boom waardevol. Het totaal is van belang bij de beoordeling van de omgevingsvergunning voor vellen van houtopstanden.

De beeldbepalendheid van de boom

Een boom in een voortuin in een omgeving waarin geen enkele boom voorkomt heeft bijvoorbeeld een hoge waarde, voor de locatie heeft die boom namelijk een belangrijke functie. Wanneer in de omgeving van die boom nog veel meer bomen staan daalt de waarde van de groenbeleving van die specifieke boom.

Staat van de boom Te halen punten
De boom is niet beeldbepalend en heeft geen goede vorm 0
De boom is goed van vorm 5
De boom is beeldbepalend op die specifieke plek 10
De boom is goed van vorm en is beeldbepalend 20

 

Ouderdomwaarde

De leeftijd van de boom of houtopstand (bijvoorbeeld bij hakhout) bepaalt de waarde.

Staat van de boom Te halen punten
Tot 40 jaar 0
Tussen 40 en 80 jaar 10
80 jaar en ouder 20

Cultuurhistorische betekenis

(herdenkingsboom, markeringsboom, kruis- kapelboom, bijzondere snoeivorm).

Staat van de boom Te halen punten
De boom is niet beeldbepalend en heeft geen goede vorm 0
Betekenis lokaal bekend of bijzondere snoeivorm 5
Betekenis vastgelegd in literatuur 10
Monumentale boom geregistreerd bij bomenstichting 20 20

Flora- & fauna waarde

De Flora- en faunawet beschermt flora en fauna. De aanwezigheid daarvan is niet in alle gevallen 
eenvoudig te beoordelen. Het vermoeden dat flora en fauna aanwezig is bepaalt de waarde.

Staat van de boom Te halen punten
Als er niets aan de boom te zien is dat duidt op de aanwezigheid van beschermde flora en/of fauna 0
Als er bijvoorbeeld een holte te zien is in de stam 2
Als door de groenmedewerker of omwonenden aangeven of het grote vermoeden hebben dat beschermde flora en/of fauna aanwezig is. 5

 

Ecologische waarde

De mate waarin de boom gebruikt wordt als woonruimte of voedselplant voor insecten, vogels, zoogdieren, 
korstmossen of paddenstoelen. Dit is moeilijk meetbaar voor een leek, daarom gebruiken we als richtlijn 
een lijst met de boomsoorten waarop de meeste insecten voorkomen. De ecologische waarde van een 
boom is afhankelijk van de bezonning, de stabiliteit van het grondwater en de verschijningsvorm, als 
solitair, in een groep, een bos of een bosrand. Het meewegen van die factoren is nuttig, maar maakt de 
maatlat te gecompliceerd. Tenzij de lokale ecologische waarde toeneemt als de boom in kwestie verwijderd 
wordt.

Staat van de boom Te halen punten
Coniferen en naaldbomen, en de niet hieronder genoemde boomsoorten 0
Coniferen en naaldbomen, en de niet hieronder genoemde boomsoorten 2

Dendrologische waarde

Een bijzondere soort of cultivar, bijvoorbeeld een weinig voorkomend fruitras of een veredeling die niet 
veel aangeplant wordt.

 

Staat van de boom Te halen punten
Algemeen voorkomende soort of cultivar 0
Weinig voorkomende soort of cultivar 2
Zeldzame soort 5

 

Duurzaamheid standplaats

Een boom die op een duurzame standplaats staat, kan op deze plek zonder bijzondere ingrepen blijven 
staan. De boom zal dan geen noemenswaardige overlast veroorzaken op hogere leeftijd.

Staat van de boom Te halen punten
Boom veroorzaakt overlast - 10
Boom zal binnen afzienbare tijd overlast veroorzaken - 5
Boom heeft duurzame standplaats 0