Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Heeft u een vraag over het kappen of herplanten van bomen? Kijk dan of uw vraag onder de Veelgestelde vragen (Q & A) staat. Zo niet, neem dan contact op met de gemeente: 0297 - 29 16 16. 

Wilt u een particuliere boom kappen?

Controleer dan eerst of de boom op de Lijst waardevolle bomen staat. Bomen die op de lijst waardevolle bomen staan zijn hebben een beschermde status en zijn daarom vergunningplichtig. Zo ja, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online.
Staat de particuliere boom niet op de lijst waardevolle bomen? Dan heeft u geen vergunning nodig. Zorg er wel voor dat u uw buren informeert over de kap.

Wijzigingen doorgeven bij ziekte / kap

Bent u eigenaar van een boom die op de lijst waardevolle bomen staat, dient u wijzigingen met betrekking tot die boom te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld als de boom is omgewaaid door storm of dood is. Bij ziekte van de boom is het ook mogelijk om bij de gemeente een Boom VeiligheidsControle (BVC) aan te vragen.

Aanmelden nieuwe bomen

Het is ook mogelijk om een boom aan te melden voor de lijst waardevolle bomen. Eens in de 5 à 6 jaar toetsen we de aangemelde bomen aan de criteria en vindt het proces plaats om de lijst waardevolle bomen te herzien. Dan pas wordt dus duidelijk of de boom op de lijst komt of niet.

Heeft u overlast van een gemeentelijke boom in de openbare ruimte?

Doe dan een Melding openbare ruimte. Let op, vul voor deze melding wel uw e-mailadres of telefoonnummer in zodat wij op uw aanvraag kunnen reageren. 

De aanvraag van een omgevingsvergunning voor de kap van een particuliere boom van de lijst waardevolle bomen kost geld. De kosten staan in de Legesverordening De Ronde Venen. In 2022 kost de kap van 1 tot en met 5 bomen € 92,30. 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via gemeente@derondevenen.nl of 0297 29 16 16. 

Op een aanvraag voor de kap van een gemeentelijke boom, ontvangt u eerst persoonlijke reactie.

Voor de kap van een particuliere boom die op de Lijst waardevolle bomen staat, gelden de volgende termijnen.

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Als u een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket Online aanvraagt om een particuliere boom te kappen, moet u weten:

 • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
 • hoe groot de boom is
 • de reden om te willen kappen
 • waar de boom staat (adres)
 • eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Om de kap van een gemeentelijke boom aan te vragen, moet u weten:

 • waar de boom staat (adres)
 • uw reden om te willen kappen

Uw verzoek kan worden afgewezen als:

 • de boom geen onevenredige overlast oplevert
 • bijzonder is voor een straat of buurt
 • onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij op de Lijst waardevolle bomen staat

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

De procedure die voor uw aanvraag van toepassing is, wordt altijd duidelijk gemaakt in de vergunning.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.