Openbaar groen kopen of huren

U kunt onder bepaalde voorwaarden een stuk gemeentegrond kopen. Huren of tijdelijk in gebruik nemen is soms ook mogelijk. Dien hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de gemeente.

Als er naast uw woning of tuin een groenstrook ligt, dan is het in soms mogelijk om deze strook van de gemeente te kopen of te huren. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Wij vragen u dan om het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de gemeente. 

Om het formulier in te vullen heeft u nodig:

 • uw naam en adres
 • een situatieschets waarop is aangegeven welk perceel u van de gemeente wilt kopen

In beleidsregels is vastgelegd wanneer de gemeente wel of niet een groenstrook verkoopt of verhuurt. Deze beleidsregels zijn te vinden op www.overheid.nl.  

In hoofdlijnen geldt:

 • Alleen buurtgroen komt in sommige gevallen in aanmerking voor uitgifte.
 • Percelen die grenzen aan koopwoningen worden verkocht. Percelen die grenzen aan huurwoningen worden verhuurd.
 • Uitgifte mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de groene leefomgeving.
 • Er mogen geen onoverzichtelijke verkeerssituaties ontstaan (zoals hoge hagen of hekken op hoeken van straten die het zicht belemmeren).
 • Het mag niet ten koste gaan van de sociale veiligheid.
 • Het resterende groen moet zich in natuurlijke vorm kunnen ontwikkelen. De gemeente moet dit groen met standaardmachines kunnen beheren en onderhouden. 
 • Strategisch groen wat van belang kan zijn bij toekomstige ruimtelijke reserveringen of ontwikkelingen komt niet in aanmerking voor verkoop.

Komt een perceel volgens de toetsingscriteria in aanmerking voor verkoop? Dan wordt er gekeken of er kabels of leidingen in het perceel liggen en of er andere bijzonderheden zijn, zoals de aanwezigheid van een lichtmast.

Tarieventabel 2022
Dorpen Verkoopprijs openbaar groen voor de voorgevelrooilijn Verkoopprijs openbaar groen achter de voorgevelrooilijn Verhuurprijs openbaar groen
Abcoude en Baambrugge € 212,80 per m² k.k. € 478,80 per m² k.k. 7% van de verkoopprijs openbaar groen achter de voorgevelrooilijn, zijnde € 33,52 per m2
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, de Hoef, Waverveen en Amstelhoek €196,84 per m² k.k. €319,20 per m² k.k. 7% van de verkoopprijs openbaar groen achter de voorgevelrooilijn, zijnde € 22,34 per m2

Tot 125 m², hierna taxatie.
De verkoopprijzen worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het vastgestelde CPI alle huishoudens.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.