Publicatie onroerende zaken

De gemeente die een onroerende zaak wil verkopen c.q. uitgeven, dient aan (potentiële) gegadigde de gelegenheid te bieden om mee te dingen naar deze onroerende zaak.

Verkoop c.q. uitgifte onroerende zaken

Bij verkoop c.q. uitgifte van onroerende zaken moet de gemeente gelegenheid bieden aan geïnteresseerden om mee te dingen naar die onroerende zaken als er meerdere gegadigden zijn. Dit geldt ook als verwacht mag worden dat er meerdere gegadigden zijn. De onroerende zaak moet dan openbaar gepubliceerd worden en de koper/gebruiker moet door de gemeente worden geselecteerd aan de hand van zogenaamde objectieve, toetsbare en redelijke criteria. 

De openbare verkoop c.q. uitgifte en de koper-/gebruikerselectie kan achterwege blijven als bij voorbaat al vaststaat of als mag worden aangenomen dat slechts één bepaalde partij in aanmerking komt. Dit zijn de zogenaamde 1:1 verkopen c.q. uitgiften. In dat geval moet de voorgenomen verkoop c.q. uitgifte wel gemotiveerd bekend worden gemaakt. Deze regel vloeit voort uit een uitspraak die de Hoge Raad op 26 november 2021 heeft gedaan in het zogenaamde Didam-arrest.

Bekendmakingen van (voorgenomen) verkopen onroerende zaken

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen c.q. uitgeven, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop c.q. uitgifte van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Dit houdt in dat het overheidslichaam de koper/gebruiker moet selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen.
Het gelijkheidsbeginsel brengt ook mee dat een overheidslichaam, teneinde gelijke kansen te realiseren, een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria, door informatie over deze aspecten tijdig bekend te maken op zodanige wijze dat (potentiële) gegadigden daarvan kennis kunnen nemen.

Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop c.q. uitgifte. In dat geval moet het voornemen tot de een-op-een verkoop c.q. uitgifte wel (gemotiveerd) bekend worden gemaakt.
Uitvoering gevend aan het vorenstaande, maakt het college van burgemeester en wethouders hierbij bekend dat de gemeente De Ronde Venen met betrekking tot de in onderstaande lijst opgenomen onroerende zaken koopovereenkomsten (c.q. overeenkomsten tot uitgifte erfpacht/opstal) is aangegaan of voornemens is deze aan te gaan. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en Vastgoed, telefoon 0297 - 29 16 16 en e-mail: vastgoed@derondevenen.nl.

Kort geding

Bent u het niet eens met de deze (voorgenomen) verkopen c.q. uitgiftes, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Lijst met publicaties

23 februari 2023

Locatie

Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
Haagwinde 7 in Abcoude Abcoude, sectie A, nummer 4426 gedeeltelijk, (circa 15 m2) 3
Doude van Troostwijkstraat 64  in Abcoude  Abcoude, sectie B, nummer 3344 gedeeltelijk, (circa 15 m2) 3
Mijdrechtse Zuwe 57 in Amstelhoek Mijdrecht, sectie A, nummer 6940 gedeeltelijk, (circa 15 m2) 3
Kievitslaan 49 in Vinkeveen Vinkeveen, sectie E, nummer 5346 gedeeltelijk, (circa 15 m2) 3
Dominee Bleekerhof 9 in Abcoude Abcoude , sectie A nummer 3494, gedeeltelijk (circa 36 m2) 4

 

     
​​​

15 februari 2023

Locatie Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
Achter Meerkoetlaan 113 in Vinkeveen Vinkeveen, sectie E nummer 5346 gedeeltelijk (circa 28 m2) 4

 

30 januari 2023

Locatie Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
Kerkplein achter 29 in Abcoude Abcoude, sectie A, nummer 4443, grootte 10 m2 3

                                                                                                                                                               

 

7 december 2022

Publicatie verkopen onroerende zaken
Locatie Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
nabij Hoofdweg 85 te Mijdrecht Mijdrecht, sectie C, nummer 9746 gedeeltelijk, ca. 15 m² 3
nabij Karolus 2 te Mijdrecht Mijdrecht, sectie A, nummer 7373 gedeeltelijk, ca. 15 m² 3
nabij Staartmolen 1 te Mijdrecht Mijdrecht, sectie C, nummer 9595 gedeeltelijk, ca. 15 m² 3
nabij Molmlaan 15 te Wilnis Wilnis, sectie A, nummer 4720 gedeeltelijk, ca. 15 m² 3

 

21 november 2022

Publicatie verkopen onroerende zaken
Locatie Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
Baambrugse Zuwe achter 114/116 te Vinkeveen Vinkeveen, sectie A, nummer 5478 grootte 1030 m² 3, 4 en 6

 

8 november 2022

Publicatie verkopen onroerende zaken
Locatie Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
Achter Torenlaan 20 te Abcoude Abcoude, sectie B, nummer 3780 gedeeltelijk (ca. 7 m²) 3


 

Motivatiecategorieën

  1. De koopovereenkomst vloeit voort uit een bouwclaimovereenkomst
  2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden
  3. Er is (deels) uitvoering gegeven aan de onderliggende overeenkomst
  4. (Juridische) uitbreiding perceel of snippergroen
  5. Verkoop op basis van beleidsmatige afweging van diverse aard welke een relatie hebben met ontwikkeling van andere locaties dan wel anderszins nopen tot (spoedige) afronding van de transactie
  6. Met het oog op ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt
  7. Voldoen aan wet- en regelgeving
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: