Vanaf gistermiddag 17:00 uur wordt er spoedonderhoud gepleegd aan de performance van de website. Vandaag vindt er ook onderhoud plaats. Tijdens het onderhoud blijft het mogelijk om zaken te doen via DigiD en/of eHerkenning. Mogelijk kan dit vanwege het onderhoud wat langer duren dan gewoonlijk.

Publicatie onroerende zaken

De gemeente die een onroerende zaak wil verkopen, dient aan (potentiële) gegadigde de gelegenheid te bieden om mee te dingen naar deze onroerende zaak.

Verkoop onroerende zaken

Bij verkoop c.q. uitgifte van onroerende zaken moet de gemeente gelegenheid bieden aan geïnteresseerden om mee te dingen naar die onroerende zaken als er meerdere gegadigden zijn. Dit geldt ook als verwacht mag worden dat er meerdere gegadigden zijn. De onroerende zaak moet dan openbaar te koop worden gezet en de koper moet door de gemeente worden geselecteerd aan de hand van zogenaamde objectieve, toetsbare en redelijke criteria. 

De openbare verkoop en de koperselectie kan achterwege blijven als bij voorbaat al vaststaat of als mag worden aangenomen dat slechts één bepaalde partij in aanmerking komt. Dit zijn de zogenaamde 1:1 verkopen. In dat geval moet de voorgenomen verkoop wel gemotiveerd bekend worden gemaakt. Deze regel vloeit voort uit een uitspraak die de Hoge Raad op 26 november 2021 heeft gedaan in het zogenaamde Didam-arrest. 

Bekendmakingen van (voorgenomen) verkopen onroerende zaken

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Dit houdt in dat het overheidslichaam de koper moet selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen.
Het gelijkheidsbeginsel brengt ook mee dat een overheidslichaam, teneinde gelijke kansen te realiseren, een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria, door informatie over deze aspecten tijdig bekend te maken op zodanige wijze dat (potentiële) gegadigden daarvan kennis kunnen nemen.

Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval moet het voornemen tot de een-op-een verkoop wel (gemotiveerd) bekend worden gemaakt.
Uitvoering gevend aan het vorenstaande, maakt het college van burgemeester en wethouders hierbij bekend dat de gemeente De Ronde Venen met betrekking tot de in onderstaande lijst opgenomen onroerende zaken koopovereenkomsten (c.q. overeenkomsten tot uitgifte erfpacht/opstal) is aangegaan of voornemens is deze aan te gaan. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het team Projecten en Vastgoed, telefoon 0297 - 29 16 16 en e-mail: vastgoed@derondevenen.nl.

Kort geding

Bent u het niet eens met de deze (voorgenomen) verkopen c.q. uitgiftes, dan dient u binnen 20 werkdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Lijst met publicaties

Vinkeveen, 18 augustus 2022

Publicatie verkopen onroerende zaken
Locatie Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
Waverbancken 2 te Vinkeveen Vinkeveen, sectie E, nummer 5384 (gedeeltelijk) ca. 44 m² 4

 

Mijdrecht, 23 juni 2022

Publicatie verkopen onroerende zaken
Locatie Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
Dominee Bleekerhof 43 te Abcoude Abcoude, sectie A, nummer 3845 (gedeeltelijk) ca. 85 m² 4

 

Mijdrecht, 20 juni 2022

Publicatie verkopen onroerende zaken
Locatie Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
Eendracht 2 te Mijdrecht (scholencomplex) Mijdrecht, sectie A nummer 7395 (+/- 6000 m²) 7

 

Mijdrecht, 17 mei 2022

Publicatie verkopen onroerende zaken
Locatie Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
Voorbancken 14 te Vinkeveen Vinkeveen, sectie E nummer 5221 (± 648 m²) 4 en 6
Groenlandsekade nabij 1 te Vinkeveen Vinkeveen, sectie A nummer 5773 en 5774 (± 895 m²) 4 en 6
Rijksstraatweg 40 te Baambrugge Baambrugge, sectie A nummer 3773 (± 256 m²) 3 en 4
Waverbancken 2 te Vinkeveen Vinkeveen, sectie E nummer 5384 (± 44 m²) 3, 4 en 6
Amstelkade (ong.) te Amstelhoek Mijdrecht, sectie A nummer 7430 (± 27 m²) 4 en 6
Mijdrechtse Dwarsweg achter 25-27 te Wilnis Wilnis, sectie A nummer 3736 (5.100 m²) 6
Mijdrechtse Dwarsweg nabij 21 te Wilnis Wilnis, sectie A nummer 4412 (15.145 m²) 6
Kwikstaart 46 te Mijdrecht Mijdrecht, sectie C nummer 6482 (3.615 m²) 2


Motivatiecategorieën

  1. De koopovereenkomst vloeit voort uit een bouwclaimovereenkomst
  2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden
  3. Er is (deels) uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst
  4. (Juridische) uitbreiding perceel of snippergroen
  5. Verkoop op basis van beleidsmatige afweging van diverse aard welke een relatie hebben met ontwikkeling van andere locaties dan wel anderszins nopen tot (spoedige) afronding van de transactie
  6. Met het oog op ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt
  7. Voldoen aan wet- en regelgeving
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: