Straatverkoop en verkoop aan de deur (venten) aanmelden

Wilt u kleine artikelen op straat of aan de deur verkopen? Vraag dan om toestemming bij de gemeente.

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen vergunning nodig.

De verkoop of het afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een openbare en in de openlucht gelegen plaats of aan huis is toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 21.00 uur.

De venter moet zich kunnen legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Verboden is:

  • Venten op zondag.
  • Venten op maandag tot en met zaterdag tussen 21.00 en 10.00 uur.
  • Een venter mag geen gebruik maken van luidsprekers, versterkers of andere middelen ter versterking van geluid.
  • De openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar brengen.

Er is geen vergunning nodig als de opbrengst van de verkoop bestemd is voor een goed doel en de verkoop op straat of huis-aan-huis plaatsvindt. Dat is bijvoorbeeld bij collecteren voor een goed doel en de verkoop van artikelen voor een goed doel. 

Verkoop seizoensgebonden producten

Voor venten op zondag van een seizoensgebonden product, bijvoorbeeld ijs, verleend het college aan maximaal 4 venters een ontheffing.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.