Woonruimteverdelingsvergunningen

Samenvoegingsvergunning

Om woningen samen te voegen, heeft u in sommige gevallen een samenvoegingsvergunning nodig. Een samenvoegingsvergunning is alleen nodig voor woningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens van € 752,33. En voor koopwoningen tot de koopprijsgrens van € 325.000,- (prijspeil 2021). Binnen een jaar van de samenvoegingsvergunning moet u er gebruik van maken. Kijk voor meer informatie in paragraaf 3.1 van de huisvestingsverordening

Splitsingsvergunning

In sommige gevallen moet u een splitsingsvergunning aanvragen om een woning te splitsen. Een splitsingsvergunning is alleen nodig voor huurwoningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens € 752,33. En voor koopwoningen tot de koopprijsgrens van € 325.000,- (prijspeilen 2021). Binnen een jaar van afgifte van de vergunning moet er gebruik van worden gemaakt. Zie verder de link naar paragraaf 3.2 van de huisvestingsverordening

U betaalt kosten als wij een aanvraag tot splitsing in behandeling nemen. De kosten zijn € 64,- (prijspeil 2021). 

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Samenvoegingsvergunning

U kunt een samenvoegingsvergunning aanvragen per brief of via uw DigiD.

Geef in uw brief aan:

 • welke wooneenheden u wilt samenvoegen
 • waarom u dit wil doen

Bij de aanvraag doet u de volgende informatie en bewijsstukken: 

 • Naam en adres van de eigenaar of diens gemachtigde
 • Gegevens over de huidige situatie:
  - adres van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft
  - huur- of koopprijs (in de vorm van een taxatierapport)
  - aantal kamers
  - woonoppervlak
  - woonlaag
  - staat van onderhoud
 • Gegevens over de beoogde situatie:
  - staat van onderhoud
  - bestemming
  - bouwkundige tekeningen voor de toetsing bouwbesluit en brandweer. Geef hier onder
    andere op aan: de splitsingsgegevens, de brandveiligheidseisen en
    brandcompartimentering.
 • Gegevens bij voorgenomen samenvoeging:
  - verwachte huur- of koopprijs
  - naam van de toekomstige bewoner(s)
  - omvang van het huishouden van de toekomstige bewoners
  - schriftelijke verklaring van toestemming van de verhuurder

Richt uw brief aan:
Het college van Burgemeester & Wethouders
Ter attentie van E. Joynes, afdeling Ruimte 

De link voor het aanvraag per DigiD volgt nog.

Mogelijk heeft u ook een omgevingsvergunning nodig
Houd er rekening mee dat voor eventuele verbouwactiviteiten een vergunning nodig kan zijn. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de gemeente via omgevingszaken@derondevenen.nl.

Splitsingsvergunning

U kunt een splitsingsvergunning aanvragen per brief of via met uw DigiD.

Zet in de brief: 

 • welk gebouw u wilt splitsen
 • om hoeveel wooneenheden het gaat
 • waarom u de woning wilt splitsen

De link voor het aanvragen per DigiD volgt nog.

Richt uw brief aan:
Het college van Burgemeester & Wethouders
Ter attentie van E. Joynes, afdeling Ruimte

Bij de aanvraag voegt u deze stukken toe:

 • Splitsingsplan dat voldoet aan de vereisten van artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en bijbehorend besluit betreffende splitsing in appartementsrechten.
 • Een taxatierapport van het gebouw (of de gebouwen) en de afzonderlijke woonruimte bestemde gedeelten van het gebouw.
 • Bouwkundige tekeningen voor de toetsing bouwbesluit en brandweer. Hier moeten onder andere op staan: de splitsingsgegevens, de brandveiligheidseisen en brandcompartimentering.

Mogelijk heeft u ook een omgevingsvergunning nodig

Houd er rekening mee dat voor eventuele verbouwactiviteiten een vergunning nodig kan zijn. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de gemeente via omgevingszaken@derondevenen.nl.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.