Participatieplatform Sociaal Domein

Gemeente De Ronde Venen is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Het participatieplatform Sociaal Domein heeft een signaalfunctie en adviseert het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over deze taken.

Heeft u een idee, vraag of wilt u uw mening delen?

Dan kunt u het participatieplatform benaderen via participatieplatform@derondevenen.nl. Individuele klachten of problematiek vallen buiten de verantwoordelijkheid.

Wilt u een vergadering bijwonen?

Dan kunt u contact opnemen via de bovengenoemde contactgegevens. Het participatieplatform vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn openbaar.