Privacyverklaring

Deze pagina informeert u over hoe de gemeente De Ronde Venen omgaat met alle persoonsgegevens die zij verwerkt.

Privacywetgeving

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens volgens de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreft alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, huisadressen en e-mailadressen.

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid verwerkt de gemeente soms gevoelige persoonsgegevens (volgens privacywetgeving ook wel “bijzondere” persoonsgegevens genoemd), bijvoorbeeld over uw gezondheid. Vanwege de gevoelige aard van deze gegevens is specifieke bescherming van toepassing.

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal verzamelen wij contactgegevens, geboorteplaats en datum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, het BSN, het soort identiteitsbewijs en nummer. Wij verzamelen ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal en/of het treffen van een betalingsregeling.

Hoe gaat de gemeente De Ronde Venen om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de privacywetgeving verwerkt. De gemeente De Ronde Venen gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor vooraf vastgestelde gerechtvaardigde doelen. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres invult voor het maken van een afspraak, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven.

De gemeente bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het algemene privacybeleid van de gemeente worden de kaders aangegeven waarbinnen de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt. Dit beleid is te vinden via www.overheid.nl.

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht de gemeente De Ronde Venen te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. U hebt het recht deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken, te verwijderen of over te dragen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Zie ook gebruik maken van uw privacyrechten op deze website. 

Heeft uw verzoek specifiek betrekking op de Basisregistratie Personen (BRP) en wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien? Dan kunt u met uw DigiD op MijnOverheid.nl of in de Mijn Gegevens app zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan.

Onder de Wpg wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft het recht om de politiegegevens die de gemeente onder de Wpg van u verwerkt, te bekijken. Als uw politiegegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn kunt u de gemeente vragen uw politiegegevens aan te passen. Daarnaast kunt u politiegegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van uw politiegegevens. U kunt daarvoor een schriftelijke aanvraag doen bij de gemeente door een e-mail te sturen naar: boa@derondevenen.nl

Ook kunt u in bezwaar of beroep gaan tegen het opstellen van een proces-verbaal en de opgelegde boete.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met behulp van een cookie kan de website u herkennen wanneer u opnieuw de website bezoekt. De verzamelde informatie over uw bezoeken aan onze website wordt slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Een cookie kan ook geen virussen verspreiden. Voor detailinformatie over cookies zie onze cookieverklaring.

De website kan daarnaast gebruik maken van, of links bevatten naar, webcontent van derden en er zijn knoppen inzake sociale netwerken opgenomen. Deze kunnen hun eigen cookies plaatsen. De gemeente heeft geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de betreffende partij.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of het privacybeleid van de gemeente, neem dan contact op via privacy@derondevenen.nl. Ook kunt u (vertrouwelijk) contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@derondevenen.nl. Ook helpt de gemeente u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gemeente De Ronde Venen kan deze privacyverklaring wijzigen.