Gebruik maken van uw privacyrechten

De gemeente verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u volgens de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt. De persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:

 • uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage)
 • uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie)
 • uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)
 • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking)
 • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm
 • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit)
 • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente
 • te stoppen met de verwerking van uw gegevens
 • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.
 • u kunt de gemeente wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten.

Doe een inzageverzoek persoonsgegevens

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

 • Het gaat om uw eigen persoonsgegevens (of van een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.

In sommige gevallen heeft u minder of geen rechten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen als het in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP). 

De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand (voor de Wpg gegevens geldt een termijn van 6 weken). Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden (voor de Wpg geldt een verlenging van maximaal 6 weken). Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. De termijn gaat in nadat u zich geïdentificeerd heeft, dit kan op afspraak bij de gemeente of met uw DigiD.

Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.

Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens:

 • U klikt op de DigiD knop (hierboven) om het verzoek te starten;
 • Dan logt u in met uw DigiD;
 • U beantwoord de vragen en verzendt de aanvraag.

Voor politiegegevens:

 • U neemt schriftelijk, per mail boa@derondevenen.nl of brief contact op met de gemeente.
 • U geeft in ieder geval door:
  • over welke persoonsgegevens het gaat;
  • wat uw verzoek is.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als de gemeente geen duidelijk antwoord geeft op uw verzoek om informatie, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@derondevenen.nl of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.