Bezwaar maken en juridische procedures

Wilt u een bezwaar of heeft u een klacht over de gemeente indienen? Of wilt u de gemeente aansprakelijk stellen?

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Klacht over de gemeente indienen

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom.

 • Gebruik maken van uw privacyrechten

  De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens.

 • Bezwaar indienen

  De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. U kunt dan bezwaar maken.

 • Planschade

  Van planschade kan sprake zijn als een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, in waarde daalt door een planologische maatregel.

 • Klacht over aanbestedingsprocedures

  U kunt bij het klachtenmeldpunt terecht als u als aanbestedende partij ontevreden bent over de aanbestedingsprocedure.