Referendum aanvragen

Wilt u dat inwoners zich kunnen uitspreken over een besluit van de gemeente?

Als u kiesgerechtigd bent in De Ronde Venen kunt u een raadgevend referendum aanvragen bij de gemeenteraad. Het referendum is een soort noodrem voor inwoners. Inwoners mogen zich uitspreken over een nog te nemen raadsbesluit. De uitslag van het referendum is een advies aan de raad. Daarna kan de gemeenteraad een definitief besluit nemen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffier@derondevenen.nl.

Onderwerpen

Een referendum kan gaan over bijna alle onderwerpen waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen. Er zijn ook uitzonderingen. Die staan in artikel 2 van de Referendumverordening 2022. Bijvoorbeeld een besluit over de begroting of het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. De raad kan ook bepalen dat er dringende redenen zijn om geen referendum te houden.

Wilt u weten of uw onderwerp geschikt is voor een referendum? Vraag het aan de griffie door een e-mail te sturen naar griffier@derondevenen.nl.

Zo werkt het

U doet eerst een inleidend verzoek bij de gemeenteraad. 

  • Geef aan om welk raadsbesluit het gaat. U kunt hiervoor een formulier aanvragen door een e-mail te sturen naar griffier@derondevenen.nl
  • Stuur een lijst met 250 geldige handtekeningen mee van inwoners die het verzoek steunen. De lijst bevat ook ieders naam, adres, geboortedatum en woonplaats. 
  • Doe een inleidend verzoek uiterlijk 3 dagen voor de raadvergadering waarin het voorgenomen besluit besproken wordt.

Uw kennisgeving wordt gecontroleerd op de formele voorwaarden. Als u daaraan voldoet, neemt de gemeenteraad geen besluit totdat het referendum heeft plaatsgevonden of totdat duidelijk is geworden dat géén referendum wordt georganiseerd.

Als de raad instemt met uw inleidend verzoek, kunt u een definitief verzoek indienen.

  • Hiervoor heeft u 2.500 geldige steunbetuigingen nodig. De griffie kan u helpen bij de wijze waarop deze worden verzameld.
  • Voor het definitieve verzoek heeft u 6 weken de tijd na de beslissing van de raad op uw inleidend verzoek.
  • De raad beslist tijdens de eerstvolgende raadsvergadering na uw definitief verzoek of het referendum plaatsvindt.

Het referendum

De gemeenteraad stelt de datum van het referendum vast. Dit is binnen 6 maanden na het besluit op het definitieve verzoek. Dit mag verlengd worden tot 9 maanden als het referendum daarmee gecombineerd kan worden met een reguliere verkiezing of om te voorkomen dat het referendum moet plaatsvinden in een schoolvakantie.