Activiteitenbesluit milieubeheer (vervallen 01-01-2024)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762