Regeling natuurbescherming (vervallen 01-01-2024)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668