Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0026168