Passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig, vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking of een gedragsprobleem. Mogelijke oplossingen zijn extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen dat ieder kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Ouders hoeven niet meer zelf te zoeken naar een passende schoolplek voor hun kind. Scholen werken in regioverband met elkaar samen en spreken binnen hun regio af hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Gemeenten en het onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor een goede aansluiting van zorg en onderwijs.

Gaat uw kind (bijna) naar de basisschool?

Dan heeft u te maken met het samenwerkingsverband voor primair onderwijs regio Utrecht West Passenderwijs. Het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor het primair- en speciaal onderwijs is Berséba

Gaat uw kind (bijna) naar de middelbare school?

Dan heeft u te maken met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs regio Utrecht West SWVVO-RUW.