Bestemmingsplan Buitengebied - West

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied-West.

Buitengebied-WestStatus

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied-West. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het voorjaar van 2018 ter inzage gelegen. De gemeenteraad heeft op 21 februari 2019 het bestemmingsplan Buitengebied-West (gewijzigd) vastgesteld. Met ingang van 24 april 2019 ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. De pdf-bestanden zijn in te zien via de links onderaan deze website. Het bestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en https://0736.ropubliceer.nl/.

Reactieve aanwijzing

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben bij besluit van 2 april 2019 besloten om voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied-West’ een reactieve aanwijzing te geven tegen de uitzonderingsbepaling binnen de bestemmingen ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met waarden – natuurwaarden’, waarmee het richtgetal voor grondgebondenheid buiten beschouwing kan worden gelaten, zoals opgenomen in de artikelen 3.7.3 onder e en 4.7.4 onder e van de planregels van het bestemmingsplan. Deze twee artikelen maken nu geen onderdeel meer uit van het bestemmingsplan.

Beroepstermijn

De beroepstermijn van het bestemmingsplan loopt van 25 april 2019 tot en met 5 juni 2019. Een dag na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Vanaf dit moment kunnen vergunningen verleend worden. Het bestemmingsplan is dan nog niet onherroepelijk. Dit is pas nadat er een uitspraak door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan over eventueel ingestelde beroepen.

Gemeentelijke projectleider

Sven Hambückers