Bestemmingsplan Dorpskernen vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 27 november 2023 een nieuw bestemmingsplan voor de zes dorpskernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen vastgesteld.

Voor deze zes dorpskernen golden meer dan 30 verschillende ruimtelijke plannen. Dit waren meestal verouderde ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen en beheerverordeningen) met verschillende regels voor bijna dezelfde situaties. Het bestemmingsplan Dorpskernen zorgt voor één nieuw actueel en uniform bestemmingsplan voor de zes kernen. Het raadsvoorstel met bijbehorende stukken is onder de bijlagen op deze pagina in te zien.

Vervolg bestemmingsplan Dorpskernen

De volgende stap is dat het vastgestelde bestemmingsplan inclusief alle wijzigingen, die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, ter inzage wordt gelegd. De wijzigingen zijn wijzigingen naar aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen ter verbetering van het plan. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in hoofdstuk 3 van de Nota van Zienswijzen. De verwachting is dat het vastgestelde bestemmingsplan Dorpskernen begin/halverwege februari 2024 ter inzage wordt gelegd voor 6 weken. In deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De terinzagelegging wordt gepubliceerd op de gemeentepagina van De Groene Venen, het elektronisch gemeenteblad en de gemeentelijke website. Indieners van een zienswijze ontvangen een brief van de gemeente met informatie over de terinzagelegging.

Bijlagen