De Meijert

De twee tennisverenigingen, de eigenaar van de tennishal, de eigenaar van het terrein van voormalig partycentrum De Meijert, de mensen uit de buurt en de gemeente werken aan de toekomstige invulling van de tennislocaties.

Door het samenvoegen van de tennisverenigingen ontstaat er ruimte voor woningbouw op de locatie De Meijert, de tennislocatie van Tennisvereniging Mijdrecht en de tennishallocatie. De gemeente ziet kansen voor 200 woningen waarvan een groot deel betaalbare woningen voor starters en senioren, zowel koop- als huurwoningen. 

Wat voorafging

De plannen voor woningbouwproject ‘De Meijert’ krijgen inmiddels steeds meer vorm. De gemeente presenteerde op de inloopbijeenkomsten in september 2021 en in mei 2022 de plannen. Daarnaast zijn de plannen besproken met de klankbordgroep. Op 10 oktober 2022 heeft de gemeenteraad unaniem het ruimtelijk kader aangenomen. Hierin staan de randvoorwaarden voor de ontwikkeling. In 2023 heeft de gemeente, samen met de ontwikkelaars en de tennisverenigingen, de plannen verder uitgewerkt.

Huidige stand van zaken

Voor het gebied zijn in 2023 twee ontwerpbestemmingsplannen en een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Voor het derde deelgebied van het project zal in 2024 de ruimtelijke procedure doorlopen worden. De twee ontwerpbestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan hebben van 30 december 2023 tot en met 9 februari 2024 ter inzage gelegen. Ná 10 februari stelt de gemeente op basis van de ontvangen zienswijzen een nota van beantwoording zienswijzen op. Eventueel worden de bestemmingsplannen nog aangepast. Daarna worden de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan, samen met de nota beantwoording zienswijzen, aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. De vastgestelde bestemmingsplannen zullen opnieuw ter inzage worden gelegd. Zodra de bestemmingsplannen onherroepelijk zijn, kunnen de omgevingsvergunningen voor de woningbouw ter plaatse van het plangebied worden afgegeven.  

Naar verwachting zal in 2024 ook de tenderprocedure voor de locatie Tennisvereniging Mijdrecht opgestart worden.

Inloopavond gemeentehuis 23 januari 2024

De ontwikkelaars (De Vries en Verburg/Burgland en Bolton Ontwikkeling) organiseerden in samenwerking met de gemeente op dinsdag 23 januari 2024 een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis in Mijdrecht. Tijdens de inloopbijeenkomst werd informatie gegeven over de huidige plannen, de planning, de ontwerpbestemmingsplannen en onderwerpen zoals parkeren en groen. De informatiepanelen die deze avond getoond zijn kunt u bekijken of downloaden.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het projectteam van De Meijert via demeijert@derondevenen.nl.

Documenten

Veelgestelde vragen

Wat is De Meijert?

In het plangebied De Meijert komt woningbouw. Een deel van de bestaande tennisbanen en -hal wordt gesloopt en opnieuw aangelegd met onder andere woningen. Er komen tennis- en padelbanen in het noordoosten van het plangebied. 

De Vries en Verburg/Burgland ontwikkelen 43 sociale huurwoningen voor Cazas Wonen (woningcorporatie) en 8 grondgebonden woningen in de vrije koopsector. Aan de oostkant van het plangebied ontwikkelt Bolton Ontwikkeling 54 zorgappartementen / aanleunappartementen. Deze appartementen zijn voor senioren met (lichte) zorgbehoeftes. Ook komt er in het gebouw van Bolton een gezondheidscentrum op begane grond en eerste verdieping. 

Later in het jaar zal de gemeente de grond van Tennisvereniging Mijdrecht openbaar verkopen voor woningbouw. Hier ligt op dit moment een deel van de tennisbanen (deelgebied West). Daarnaast komen op een deel van het gemeentelijk gebied voor de bouw van 47 sociale huurwoningen. De gemeente is hierover met Cazas Wonen in gesprek.

Dit komt op het volgende neer:

deelgebied Ontwikkelende partij aantal type type woning
Noord De Vries en Verburg 43 Sociale huur Appartementen
    8 Vrije sector koop  
Zuid Gemeente en Cazas 47 Sociale huur Appartementen
Oost Bolton 54 Zorg en aanleun + gezondheidscentrum Appartementen
West Gemeente 42 Vrije sector koop en/of middeldure huur Appartementen
    8 Vrije sector koop Rijwoning
Totaal   202    
Waar staan we nu?

De gemeente is positief over de nieuwbouwontwikkelingen. De afgelopen periode heeft de gemeente met de initiatiefnemers afspraken gemaakt over de verdere plannen en het wijzigen van de bestemming die nodig is. De gemeente heeft de ontwerp bestemmingsplan  van De Meijert Noord & Zuid en Oost op 30 december 2023 ter inzage gelegd. 
De initiatiefnemers De Vries en Verburg/Burgland en Bolton Ontwikkeling presenteerden samen met de gemeente op 23 januari 2024 hun plannen voor de woningbouwontwikkeling tijdens een inloopbijeenkomst. In het proces voor deze plannen is de klankbordgroep regelmatig bij de plannen betrokken. 

Waar kan ik bij de gemeente meer informatie vinden over de bestemmingsplanprocedure?

Op De Meijert - Gemeente De Ronde Venen vindt u meer informatie en over de volgende stappen. Vragen aan de gemeente kunt u stellen via demeijert@derondevenen.nl

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een gebied.  Een bestemmingsplan is een document dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Omgevingsvergunningen worden eraan getoetst. Het bepaalt wat er mag komen, hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden en onder welke voorwaarden. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Ook staan er regels in over maximale grootte, milieu, parkeren, verkeersafwikkeling enzovoort.

Als het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Dat gebeurt pas als het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage heeft gelegen. Er is in deze periode nog beroep en bezwaar mogelijk. Als niemand beroep indient, is het bestemmingsplan na deze zes weken onherroepelijk en is het geldig.

Wanneer kan ik de plannen bekijken en een zienswijze indienen? 

Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen maken het ontwerpbestemmingsplan bekend. Over een ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, heeft u zes weken de tijd om het plan in te zien. U kunt via een zienswijze vertellen wat u ervan vindt. U schrijft dan een brief aan de gemeenteraad. De gemeente beoordeelt de zienswijzen, beantwoordt ze en past het bestemminsplan aan als dat mogelijk is. U kunt voor de plannen De Meijert geen zienswijze meer indienen. 

Hoe verloopt de planprocedure verder?

De initiatiefnemers en gemeente werken van grof naar fijn: eerst zijn de plannen met de bijbehorende regels in grote lijnen opgeschreven in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan gaat dan in procedure. Dan werken de initiatiefnemers verder aan de inrichting van de openbare ruimte en de woningen. Dit noemen we Voorlopig Ontwerp en vervolgens Definitief Ontwerp. Daarna gaan ze de vergunningen aanvragen. 

Hoe en wanneer start de bouw?

Voordat er echt gebouwd kan gaan worden, worden de bestaande gebouwen binnen het plangebied gesloopt. Dan wordt het terrein klaar gemaakt voor de bouw. In deze periode wordt het terrein voorbereid voor de bouw en worden de nutsvoorzieningen en de rioleringen aangelegd. Wanneer de werkzaamheden kunnen starten hangt af van hoe snel de bestemmingsplanprocedure gaat en hoe snel de vergunningen worden verleend. Na het klaarmaken van het terrein kunnen de geplande woningen en tennis- en padelbanen en de geluidswerende overkapping worden gebouwd. 
Bouwwerkzaamheden brengen mogelijk overlast voor de omgeving met zich mee. De bouwers houden zoveel mogelijk rekening met de omgeving en zullen u voor en tijdens de bouw blijven informeren. Voordat de bouwrijpwerkzaamheden beginnen, zullen de wegen en woningen direct rondom de bouwlocatie bouwkundig worden bekeken. Hiermee kunnen klachten achteraf goed worden beoordeeld. 

Hoe zien de grondgebonden koopwoningen eruit?

De grondgebonden woningen zijn ruim opgezet; het ontwerp bestaat uit twee lagen met een schuin dak. De woningen zijn ongeveer 150 m² groot. Door de riante kavel heeft iedere woning twee parkeerplaatsen op eigen grond. De achtertuin grenst aan het water. Bij het ontwerpen van de woningen wordt zoveel mogelijk met duurzaamheid rekening gehouden. 

Wat betekent grondgebonden?

Een grondgebonden woning is een woning die rechtstreeks toegankelijk is vanaf de straat en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld. Grondgebonden woningen hebben meestal een terras en/of een tuin op de grond.

Kan ik me aanmelden voor een koop- en huurwoning?  

Interesse in een koopwoning kunt u in de loop van 2024 melden op de website van De Vries en Verburg/Burgland.  

Hoe zien de sociale huurwoningen eruit?

Het appartementencomplex bestaat uit 43 sociale huurwoningen en bestaat uit vier lagen. De woningen zijn ongeveer 57 m² tot 68 m² groot. Rondom het gebouw wordt een tuin aangelegd. Bij het ontwerpen van het appartementencomplex is zoveel mogelijk met duurzaamheid rekening gehouden. 

Op de grond van de gemeente zijn op dit moment 47 sociale huurwoningen ingetekend. Deze zijn vergelijkbaar met de woningen hierboven.

Ik heb interesse in een sociale huurwoning, waar kan ik heen?

De aanmelding voor de huurwoningen wordt naar verwachting pas in 2025 geopend. De huurwoningen worden tijdens de bouw van het project aangeboden via Woningnet.

Waar bestaat het gezondheidscentrum en de zorgappartementen uit? 

Op de begane grond en eerste verdieping komt een gezondheidscentrum met huisartsen, een fysio, manueel therapeut, apotheek en tandarts.
Op de begane grond is de ingang naar de appartementen met direct daarnaast een gezamenlijke woonkamer. Op de verdiepingen zijn de appartementen van ca. 50-65m2 (2-kamer en 3-kamerappartementen).

Ik heb interesse in een zorgwoning. Waar moet ik zijn?

Interesse in een zorgwoning of aanleunwoning kunt u melden op de website van Bolton Ontwikkeling.

Waar komen de tennis- en padelbanen? 

Tennisvereniging Mijdrecht en TV De Ronde Vener gaan gezamenlijk tennis- en padelfaciliteiten aanbieden. Ten noordoosten van het plangebied worden drie nieuwe padelbanen en twee tennisbanen aangelegd. Om het geluidsoverlast tot het minimum te beperken, wordt een geluidswerende overkapping geplaatst. De besluitvorming hierover ligt nog bij de gemeenteraad. De bestaande tennisbanen die ten zuidwesten van het plangebied liggen, zullen verdwijnen. De gemeente heeft op deze grond woningen gepland. Er komen 42 vrije sector appartementen, 8 vrije sector woningen  en 47 sociale huurwoningen.

Wat is een beeldkwaliteitsplan?

Het beeldkwaliteitsplan is als onderdeel bij de bestemmingsplannen gevoegd. In het beeldkwaliteitsplan staan de regels voor o.a. materiaal en kleurgebruik, dakvorm en details, buitenruimte en erfafscheidingen, terreininrichting, duurzaamheid, klimaatadaptatie en hittestress.

Verkeer en parkeren

Door Royal HaskoningDHV is een onderzoek naar verkeer en parkeren uitgevoerd. Het onderzoek is een bijlage bij het bestemmingsplan.
Het plan zorgt voor genoeg parkeerplekken, zodat mensen niet in de nabije woonstraten hoeven te parkeren. We hebben daarbij rekening gehouden met landelijke parkeernormen. Ook hebben we gekeken naar het verkeer dat het plan veroorzaakt. Dat kunnen we goed afhandelen op de bestaande wegen.

Wat is de planning van het project? 

De globale planning is:

  • Ontwerpbestemmingsplan De Meijert lag ter inzage: 30 december 2024 tot en met 9 februari 2024
  • Beantwoorden en verwerken van de zienswijzen: Q1 2024
  • Raadsvergadering vaststellen bestemmingsplan: Q2 2024
  • Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan: Q2 2024 
  • Onherroepelijk bestemmingsplan: Q2/Q3 2024
  • (Gedeeltelijk) slopen bestaande gebouwen en bouwen nieuwe tennis- padelbanen: Q4 2024
  • Klaar maken voor de bouw: Eind 2024
  • Bouw: 2025 
Kan het plan nog aangepast worden (minder hoog, minder woningen, meer groen etc)?

De vastgestelde ontwerpbestemmingsplannen zijn het ruimtelijke raamwerk voor de verdere uitwerking. Dit geeft dus het maximale volume weer. In het plan zijn de reacties uit de vorige inloopavond verwerkt. Bijvoorbeeld, na die bijeenkomst is besloten om de bovenste verdieping van het gebouw aan de zuidkant meer naar achteren te bouwen. Dit noemen we een setback. 

Hoe worden wij verder op de hoogte gehouden van de plannen en de bouw? 

De initiatiefnemers zullen via de gemeente de lokale media informeren over de verdere ontwikkelingen. Daarnaast worden de websites van de ontwikkelaars en de gemeente regelmatig aangepast.